Arbeidsovereenkomst

De laatste fase van een sollicitatieprocedure bestaat grotendeels uit de onderhandeling over de arbeidsvoorwaarden. Toestemming oftewel wilsovereenstemming van beide partijen is nodig om een overeenkomst tot stand te laten komen. Wanneer sprake is van een wilsovereenstemming dan zal dit resulteren in een arbeidsovereenkomst (artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Hierin worden de afspraken betreffende de overeengekomen arbeidsrelatie opgenomen.

In een arbeidsovereenkomst is onder meer de verhouding tussen de werkgever en werknemer geregeld. De arbeid moet ‘in dienst’ van de werkgever worden verricht. Zo krijgt de werkgever op grond van een arbeidsovereenkomst de bevoegdheid om voor de overeengekomen periode arbeidskracht aan te wenden in zijn onderneming. Vervolgens is de werkgever voor de geleverde arbeid loon verschuldigd aan de werknemer.

In de arbeidsovereenkomst kunnen bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot  boeteclausules, concurrentiebedingen en proeftijdbedingen. Is er een concurrentiebeding opgenomen in het arbeidscontract, dan mag de werknemer na afloop van zijn arbeidscontract niet gelijksoortige arbeid uitvoeren bij een ander bedrijf of als zelfstandig ondernemer (concurrent). Sinds 1 januari 2015 is het opnemen van een concurrentiebeding alleen toegestaan in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd (zie de pagina Concurrentie- en relatiebeding). Reeds aangehaalde bedingen kunnen enkel schriftelijk worden vastgelegd en niet mondeling worden afgesproken.

Collectieve arbeidsovereenkomst

Per schriftelijke overeenkomst kan afgeweken worden van het (semi-dwingende) arbeidsrecht, bijvoorbeeld in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Een cao is een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor een bedrijfstak of onderneming, zoals de cao voor de gehandicaptenzorg. Een cao bevat voor de bedrijfstak of onderneming arbeidsvoorwaarden die in individuele arbeidsovereenkomsten in acht moeten worden genomen. Zowel de werkgever als de werknemer is gebonden aan de arbeidsvoorwaarden die voortvloeien uit de cao. Als een bepaling uit de arbeidsovereenkomst strijdig is met de cao, dan leidt dit tot nietigheid van deze bepaling.

Nietig / Vernietigbaar

Op grond van artikel 3:39 en 3:40 BW zijn overeengekomen arbeidscontracten vernietigbaar of nietig. Is een arbeidscontract bijvoorbeeld overeengekomen met een handelsonbekwame, dan is het contract vernietigbaar. Bij vernietigbaarheid is de desbetreffende bepaling echter wel geldig zolang deze niet is vernietigd door de rechter. Een beroep op de vernietigbaarheid dient dus te worden gedaan alvorens een bepaling ongeldig is.

Indien een bepaling in strijd is met de goede zeden of openbare orde en niet enkel één partij beschermt, dan is deze bepaling nietig. Nietigheid tast niet de gehele overeenkomst aan, maar enkel de betreffende bepaling. Een nietige bepaling is vanaf het moment van opstellen ervan niet juridisch geldig. Het doen van een beroep op de nietigheid is derhalve niet nodig alvorens de bepaling ongeldig is.

Beëindiging

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kan geschieden op verschillende manieren zoals met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst), eenzijdige opzegging, ontbinding door de kantonrechter, het aflopen van de contractdatum etc. Elke manier heeft zijn eigen procedure en voorschriften.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina’s Vaststellingsovereenkomst, Ontslag op staande voet, Ontslagvergoeding en Reorganisatie. Ook kunt u gerust contact opnemen met een van onze arbeidsrecht advocaten.