Concurrentie- en relatiebeding

In een schriftelijke arbeidsovereenkomst kan een concurrentiebeding zijn opgenomen (artikel 7:653 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Dit houdt in dat een werknemer bij beëindiging van de overeenkomst beperkt wordt om gelijksoortige werkzaamheden uit te voeren bij een concurrent werkgever of als zelfstandige.

De nieuwe wet Werk en Zekerheid, die per 1 juli 2015 haar inwerkingtreding heeft gevonden, heeft een aantal wijzigingen omtrent het concurrentiebeding doorgevoerd. Een concurrentiebeding is volgens het huidige recht alleen geldig wanneer de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en met een meerderjarige werknemer.

Een concurrentiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd is mogelijk, mits uit de bepaling(en) blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Bij het ontbreken van een dergelijke motivering is de aangegane overeenkomst nietig.  Bij onvoldoende motivering kan de rechter de gehele arbeidsovereenkomst vernietigen op grond van artikel 7:653 lid 3 BW. Gehele of gedeeltelijke vernietiging kan enkel intreden wanneer het belang van het opnemen van het beding voor de werkgever groter is dan de eventuele nadelige gevolgen voor de werknemer.

Relatiebeding

Een relatiebeding houdt in dat de werknemer na de beëindiging van het arbeidscontract geen clientèle van zijn voormalig werkgever mag benaderen of van dienst mag zijn.

Ten aanzien van het relatiebeding gelden grotendeels dezelfde regels als voor het concurrentiebeding. Een dergelijk beding bevindt zich in een schriftelijke overeenkomst en dient niet te zijn opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Schadeplichtig / boetebeding

Een werkgever kan geen beroep doen op een concurrentie- of relatiebeding indien hij zelf de overeenkomstig vroegtijdig heeft beëindigd. Is dit niet het geval en handelt de werknemer na beëindiging in strijd met het beding, dan kan de werkgever de geleden schade wel verhalen bij de werknemer. Het exacte schadebedrag is meestal lastig achteraf vast te stellen. Om deze onduidelijkheid te voorkomen kan in de arbeidsovereenkomst naast het concurrentie- of relatiebeding een boetebeding worden opgenomen. Het boetebeding kan een vastgesteld bedrag betreffen of een bedrag dat afhankelijk is van de overtreding of de termijn waarop de overtreding voortduurt.

Wilt u meer informatie over het concurrentie-, relatie- of boetebeding? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten.