Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel waarvan veel werknemers hopen dat het hen bespaard blijft. Uiteraard hoopt ook de werkgever nimmer iemand op staande voet te hoeven ontslaan.

De overeengekomen (beschermende) voorschriften in de arbeidsovereenkomst betreffende opzegging zijn niet van toepassing indien de overeenkomst wordt opgezegd om een dringende reden. Bij een opzegging wegens een dringende reden, waarbij gelijktijdig de reden aan de werknemer wordt medegedeeld, leidt tot een onmiddellijke verbreking van de arbeidsrelatie.

Een dringende reden voor een werkgever zijn daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer waardoor de werkgever redelijkerwijs de overeenkomst niet kan voortzetten (artikelen 7:677 Burgerlijk Wetboek (BW) en 7:678 BW). Het hoeft overigens geen gedraging of daad te zijn die de werknemer niet te verwijten valt. Een dringende reden kan zelfs al aanwezig zijn voordat de werknemer gestart is met het uitvoeren van zijn werkzaamheden.

Of er daadwerkelijk sprake is van een dringende reden hangt af van de omstandigheden van het geval. Hieronder vallen de aard en de ernst van de dringende reden, de aard van de te verrichten arbeid, de duur van de dienstbetrekking en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer (bijv. leeftijd en gevolgen van het ontslag).

Diefstal, ernstige onbekwaamheid en de weigering om te voldoen aan een opdracht van de werkgever zijn voorbeelden van dringende redenen. Veelal worden de voorbeelden uitgekristalliseerd in de rechtspraak. Zo deed zich in 2010 een zaak voor waarbij de werknemer middels een vaststellingsovereenkomst op de hoogte was van zijn ontslag. De werknemer heeft toen aan (alle) klanten van zijn werkgever een e-mail gestuurd waarin hij mededeelde dat de huidige vestiging ging sluiten. De werknemer zou echter een doorstart maken, zodat de klanten bij hem aan het juiste adres waren. Dit kon volgens de werkgever echt niet door de beugel en de werknemer werd op staande voet  ontslagen. De rechter was het eens met de werkgever en achtte het ontslag rechtmatig.

Wilt u als werknemer of werkgever meer informatie over een ontslag op staande voet? Neem gerust contact op. Onze arbeidsrecht advocaten staan u graag te woord.