Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Op grond van artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) kan de werknemer loon verkrijgen ondanks dat hij of zij (tijdelijk) geen arbeid verricht. Hierbij is van belang dat de ongeschiktheid voortvloeit uit ziekte, zwangerschapsverlof of bevalling. Aansluiting is gezocht bij de Ziektewet, waarin arbeidsongeschiktheid wordt uitgelegd als een rechtstreeks en medisch objectief vast te stellen gevolg van de ziekte.

De oorzaak van de ziekte en de arbeidsongeschiktheid is niet relevant, tenzij de ziekte opzettelijk veroorzaakt is door de werknemer. Vanzelfsprekend bestaat er dan geen recht op doorbetaling van het loon. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid is de werkgever gehouden om gedurende 104 weken 70% van het loon door te betalen. Wanneer deze 70% minder dan het minimumloon bedraagt dan dient de werkgever 52 weken het minimumloon te betalen. De werkgever kan in de arbeidsovereenkomst controlevoorschriften hebben vastgesteld, zodat er bij ziekte nagegaan kan worden of de werknemer daadwerkelijk ziek is. Indien de werknemer zich niet houdt aan de controlevoorschriften dan kan de loondoorbetaling opgeschort worden. Bij zwangerschap of bevalling heeft de vrouwelijke werknemer in beginsel recht op een uitkering bij het UWV op grond van de Wet arbeid en zorg waardoor het recht op loondoorbetaling vervalt.

Naast het recht op loondoorbetaling rust er nog een andere verplichting op de werkgever. Artikel 7:658a BW verplicht de werkgever om de zieke werknemer te laten re-integreren. Dit houdt in dat de werknemer in de gelegenheid wordt gesteld om zijn eigen dan wel passende werkzaamheden te verrichten. De werkgever dient ten tijde van de re-integratie maatregelen te treffen en kan zich hierbij laten bijstaan door bedrijfsartsen. Indien re-integratie binnen het eigen bedrijf niet mogelijk is, dan dient de werkgever passende arbeid te vinden bij een andere werkgever. Dit geldt enkel gedurende de doorbetalingsverplichting.

Ook de werknemer is tijdens de re-integratie gehouden aan een aantal verplichtingen. Hij of zij is verplicht mee te werken aan zijn eigen re-integratieproces. Doet hij of zij dit niet dan kan het recht op loon vervallen en tevens het speciale opzegverbod bij ziekte (artikel 7:670 BW).

Wilt u meer informatie over ziekte en arbeidsongeschiktheid? Neemt u dan gerust contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten.