Algemene voorwaarden AVC Advocaten

 1. AVC Advocaten is besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle opdracht en van de opdrachtgever aan AVC Advocaten. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door AVC Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.
 3. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2 gelden deze Algemene Voorwaarden niet alleen ten behoeve van AVC Advocaten, maar ook ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect aan AVC Advocaten zijn verbonden en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege AVC Advocaten zijn betrokken.
 4. Iedere aansprakelijkheid van AVC Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. De artikelen 6.24 en 6.25 van de Verordening op de advocatuur zijn van toepassing.
 5. In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 4 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van AVC Advocaten voor directe schade in geen geval meer bedragen dan 3x het gedeclareerde en betaalde honorarium in de betreffende zaak, zulks evenwel met een maximum van € 20.000,–. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten. Artikel 6.26 van de Verordening op de advocatuur is van toepassing.
 6. Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van AVC Advocaten dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend, doch uiterlijk zes (6) maanden na afloop van de behandeling van de betreffende zaak.
 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals deze van tijd tot tijd door AVC Advocaten zullen worden vastgesteld. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten, zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten, zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 8. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is AVC Advocaten gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden of gemaakte of te maken onkosten. AVC Advocaten kan haar werkzaamheden opschorten als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.
 9. De opdrachtgever verleent uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan AVC Advocaten alsmede de Stichting Beheer Derdengelden AVC Advocaten  om — behoudens tijdig schriftelijk bezwaar tegen de factuur zelve  — eventuele voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan AVC Advocaten verschuldigd is.
 10. AVC Advocaten is gerechtigd om in geval van declaraties welke 40 dagen na factuurdatum onbetaald zijn gebleven buitengerechtelijke kosten ad 15% van het te incasseren bedrag in rekening te brengen met een minimum van € 150,–. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van door AVC Advocaten aan de opdrachtgever verzonden facturen komen voor rekening van de opdrachtgever.
 11. AVC Advocaten vernietigt haar dossiers, met inbegrip van originele documenten van de opdrachtgever die zich mogelijk nog daarin bevinden, na verloop van zeven jaar na afsluiting van de zaak.
 12. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en AVC Advocaten wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 13. Van deze Algemene Voorwaarden bestaat ook een Engelse tekst. In geval van een geschil over inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend zijn.

AVC Advocaten, Weesperzijde 33-A, T: +31 (0)20 210 33 70 F: +31 (0)20 210 33 71 e-mail:  [email protected]

Bel ons
OF