Borgstellingsovereenkomst

Overeenkomst van borgtocht

Wat is een borgstellingsovereenkomst?

Een borgstellingsovereenkomst, ook wel bekend als een overeenkomst van borgtocht, is een juridisch contract waarbij een persoon of entiteit (de borg) belooft om garant te staan voor de nakoming van een schuld of verplichting van een andere partij (de schuldenaar). De borg verbindt zich hierbij om de schuld of verplichting over te nemen indien de schuldenaar in gebreke blijft bij de normale uitoefening van zijn verplichting.

De borgstellingsovereenkomst kan zowel door particulieren als door bedrijven worden gebruikt. Het is gebruikelijk dat borgstellingsovereenkomsten schriftelijk worden vastgelegd, waarbij beide partijen akkoord gaan met de voorwaarden en verplichtingen.

Het belangrijkste kenmerk van een borgstellingsovereenkomst is dat de borg aansprakelijk wordt gesteld voor de schuld of verplichting, indien de schuldenaar niet in staat is om deze na te komen. Het contract biedt dus extra zekerheid aan de contractuele tegenpartij, aangezien deze bij wanbetaling een beroep kan doen op de borg.

Het is van groot belang dat de borgstellingsovereenkomst voldoet aan de wettelijke bepalingen en vereisten. Indien de overeenkomst niet voldoet aan deze vereisten, kan deze worden vernietigd of nietig worden verklaard. Daarom is het raadzaam om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van een borgstellingsovereenkomst. Zo kan een mogelijke financiële strop en eventuele incassokosten voorkomen worden. AVC Advocaten kan u hier uitstekend bij van dienst zijn.

Totstandkoming

De totstandkoming van een borgstellingsovereenkomst kan verschillen tussen zakelijke en particuliere borgtocht. Bij een zakelijke borgtocht kan deze zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan, terwijl een particuliere borgtocht schriftelijk moet worden vastgelegd.

Bij een zakelijke borgtocht kan het gebruikelijk zijn dat partijen in de normale uitoefening van hun beroep mondelinge afspraken maken. Dit betekent echter niet dat een schriftelijke overeenkomst niet mogelijk of aan te raden is. Een schriftelijke overeenkomst biedt immers duidelijkheid en voorkomt mogelijke geschillen of misverstanden, zelfs als dat niet past bij de normale uitoefening van hun beroep of bedrijf.

Voor een particuliere borgstelling gelden vaak striktere vereisten. Een particuliere borg zal in de meeste gevallen een schriftelijke toestemming nodig hebben van zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezellen. Daarnaast kan de schriftelijke vastlegging van de borgstellingsovereenkomst ook dienen als bewijs in het geval van een eventuele betwisting.

Het is dus van groot belang om te begrijpen dat terwijl een zakelijke borgtocht zowel mondeling als schriftelijk kan worden aangegaan, een particuliere borg schriftelijk moet worden vastgelegd en aan bepaalde vereisten moet voldoen, zoals de schriftelijke toestemming van andere betrokkenen. Dit zorgt voor duidelijkheid en biedt extra zekerheid voor alle partijen die betrokken zijn bij de overeenkomst van borgtocht.

Vernietiging en beëindiging

Een borgstellingsovereenkomst kan onder bepaalde omstandigheden worden vernietigd of beëindigd. Een situatie waarin vernietiging mogelijk is, is wanneer er sprake is van een wilsgebrek. Dit houdt in dat een van de partijen bijvoorbeeld onder dwang heeft gehandeld, bedrogen is of niet de volledige informatie heeft gekregen. Bij particuliere borgtocht is er meer kans op vernietiging, omdat zij vaak minder bekend zijn met de juridische aspecten en minder professioneel advies hebben ingewonnen.

Daarnaast kan een overeenkomst ook eindigen door opzegging en verjaring. Opzegging vindt plaats wanneer een van de partijen de overeenkomst eenzijdig beëindigt volgens de hoofdregels van opzegging die in het Burgerlijk Wetboek zijn vastgelegd.

Verjaring treedt op wanneer de vordering uit de borgstellingsovereenkomst gedurende een bepaalde periode niet wordt opgeëist. In dit geval verliest de contractuele tegenpartij de rechtsvordering tegen de borg. Het gevolg hiervan is dat de borg niet langer aansprakelijk is voor de schuld.

Het is belangrijk te benadrukken dat bij vernietiging of beëindiging van een borgstellingsovereenkomst beide partijen gebonden kunnen zijn aan bepaalde wettelijke regels en eventuele overeengekomen algemene voorwaarden. 

Overdracht hoofdovereenkomst

Bij de overdracht van de hoofdovereenkomst komt het soms voor dat een geldleningsovereenkomst wordt verkocht aan een nieuwe schuldeiser, terwijl er een ander persoon dan de schuldenaar zich als borg heeft gesteld. In een dergelijke situatie is het belangrijk om te begrijpen wat er met de borgtocht gebeurt.

Het uitgangspunt is dat de borgtocht in principe de hoofdovereenkomst volgt. Dit betekent dat wanneer de geldleningsovereenkomst wordt overgedragen aan een nieuwe schuldeiser, de borgtocht automatisch mee overgaat naar de nieuwe schuldeiser. De nieuwe schuldeiser kan dus een beroep doen op de borg wanneer de schuldenaar in gebreke blijft.

Het is echter belangrijk om op te merken dat de borgtocht ophoudt te bestaan wanneer de hoofdovereenkomst niet meer bestaat. Dit betekent dat wanneer de geldleningsovereenkomst wordt beëindigd, bijvoorbeeld door aflossing of vervroegde aflossing, de borg niet langer aansprakelijk is voor de schuld. Ook wanneer de nieuwe schuldeiser de geldleningsovereenkomst verkoopt aan weer een andere schuldeiser, zal de borgtocht eindigen.

Kortom, bij de overdracht van de hoofdovereenkomst waarvoor een ander dan de schuldenaar zich als borg heeft gesteld, volgt de borgtocht in principe de hoofdovereenkomst. Het is echter belangrijk om rekening te houden met het ophouden van de borgtocht wanneer de hoofdovereenkomst niet meer bestaat.

Verplichtingen borg

Een overeenkomst van borgtocht legt de verplichtingen van de borg vast. In deze overeenkomst wordt bepaald dat de borg zich garant stelt voor de schuld van de schuldenaar aan de schuldeiser. Zowel de borg als de schuldenaar zijn hoofdelijk aansprakelijk, wat betekent dat de schuldeiser de keuze heeft om de schuld te verhalen op zowel de schuldenaar als de borg.

De borg heeft als verplichting om de schuld aan de schuldeiser te betalen om de schuldenaar van de schuld te bevrijden. Hierbij geldt dat de betaling door de borg in principe in de plaats komt van de betaling door de schuldenaar. De schuldenaar heeft op zijn beurt een interne verhouding met de borg, waarbij de vordering voor rekening van de schuldenaar komt.

Echter, wanneer de borg de schuld heeft betaald, heeft hij recht op regres. Dit betekent dat de borg het recht heeft om het betaalde bedrag terug te vorderen van de schuldenaar. De regresvordering kan worden ingesteld als de schuldenaar zijn eigen verplichtingen niet nakomt.

Wat moet de borg betalen?

Wat moet de borg betalen? De borg heeft de verplichting om de schuld aan de schuldeiser te betalen om de schuldenaar van de schuld te bevrijden. De betaling door de borg komt in principe in de plaats van de betaling door de schuldenaar. Echter, de borg heeft het recht om zijn eigen verweren te gebruiken om onder zijn betalingsverplichting uit te komen. Dit betekent dat de borg zich kan beroepen op bijvoorbeeld ongeldigheid van de hoofdovereenkomst, misbruik van omstandigheden of dwaling. Als de borg deze verweren succesvol kan aantonen, kan hij worden vrijgesteld van zijn betalingsverplichting.

De voorwaarden waaronder de borg kan worden aangesproken tot betaling zijn vastgelegd in de wet. Zo is de borg in principe aansprakelijk tot het bedrag dat is overeengekomen in de overeenkomst van borgtocht. Daarnaast kan de schuldeiser aanspraak maken op vergoeding van eventuele kosten, zoals de wettelijke rente en eventuele incassokosten. Het is belangrijk dat de borg zich bewust is van zijn aansprakelijkheid en de voorwaarden waaronder hij kan worden aangesproken tot betaling. 

Opschortingsbevoegdheid van de borg

De overeenkomst van borgtocht geeft de borg een bepaalde opschortingsbevoegdheid ten aanzien van zijn betalingsverplichting. Dit houdt in dat de borg het recht heeft om zijn eigen betalingen op te schorten in bepaalde situaties.

De borg kan zijn betalingsverplichting opschorten wanneer de hoofdschuldenaar zijn verplichtingen uit de hoofdverbintenis niet nakomt. Dit kan gebeuren wanneer de hoofdschuldenaar bijvoorbeeld nalatig is in de betaling van rente of aflossing. In deze gevallen kan de borg zijn betalingen opschorten totdat de hoofdschuldenaar zijn verplichtingen alsnog nakomt.

Er is echter een uitzondering op deze opschortingsbevoegdheid. Indien de borg schriftelijke toestemming heeft gegeven aan de hoofdschuldenaar om zijn verplichtingen jegens de schuldeiser op te schorten, dan eindigt de aansprakelijkheid van de borg volledig. Dit betekent dat de borg dan niet langer aansprakelijk is voor de schulden van de hoofdschuldenaar.

Het is belangrijk om te weten dat de opschortingsbevoegdheid van de borg vernietigbaar is, wat inhoudt dat deze bevoegdheid kan worden aangetast onder bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld als de opschorting door de borg onredelijk is of als de borg de hoofdschuldenaar heeft gemachtigd om namens hem op te schorten.

Verplichtingen schuldeiser

Bij een borgstellingsovereenkomst heeft de schuldeiser ook een aantal verplichtingen. Allereerst moet de schuldeiser de borg op de hoogte brengen van een ingebrekestelling aan de hoofdschuldenaar. Dit houdt in dat de schuldeiser de borg moet laten weten dat de hoofdschuldenaar nalatig is in het nakomen van zijn betalingsverplichtingen. Op deze manier kan de borg op de hoogte worden gebracht van de situatie en kan hij eventueel maatregelen treffen.

Daarnaast heeft de schuldeiser de verplichting om zich in te spannen om te voorkomen de borg aan te spreken op de schuld van de hoofdschuldenaar. Dit betekent dat de schuldeiser bijvoorbeeld andere mogelijkheden moet onderzoeken om tot betaling te komen voordat hij een beroep doet op de borg.

De schuldeiser heeft ook een zorgplicht ten opzichte van de borg. Dit houdt in dat de schuldeiser zorgvuldig en verantwoordelijk moet handelen in het aangaan en uitvoeren van de borgstellingsovereenkomst. Het is belangrijk dat alles goed en duidelijk wordt vastgelegd, zodat er geen misverstanden ontstaan.

Het nakomen van deze verplichtingen door de schuldeiser is van groot belang om de belangen van zowel de schuldeiser als de borg te beschermen en om geschillen en onnodige kosten te voorkomen.

Verhouding hoofdschuldenaar en borg

In de overeenkomst van borgtocht speelt de verhouding tussen de hoofdschuldenaar en de borg een belangrijke rol. Hoewel de hoofdschuldenaar niet direct betrokken is bij deze overeenkomst, dienen zij wel de redelijkheid en billijkheid in acht te nemen.

De borg heeft het recht om het gehele bedrag op te eisen bij de hoofdschuldenaar nadat zij de schuld hebben voldaan. Dit betekent dat de borg de schuldenaar kan aanspreken om het bedrag volledig terug te betalen. Hierbij is het echter van belang dat de schuldeiser zich inspant om te voorkomen dat de borg onnodig aangesproken wordt.

Daarnaast heeft de schuldeiser een zorgplicht ten opzichte van de borg. Dit houdt in dat de schuldeiser zorgvuldig en verantwoordelijk moet handelen bij het aangaan en uitvoeren van de borgtocht. Het is essentieel dat alle afspraken helder en duidelijk worden vastgelegd in de overeenkomst, om misverstanden te voorkomen.

In de rechtsbetrekking tussen de hoofdschuldenaar en de borg is het naleven van de redelijkheid en billijkheid van groot belang. Beide partijen dienen zich op een eerlijke en rechtvaardige manier tot elkaar te verhouden, waarbij ze rekening houden met elkaars belangen en omstandigheden. Op deze manier kan een evenwichtige en rechtmatige uitvoering van de overeenkomst van borgtocht worden gewaarborgd.

Interesse in het laten opstellen van een overeenkomst van borgtocht?

Bent u geïnteresseerd in het laten opstellen van een overeenkomst van borgtocht?

Neem vandaag nog contact op met AVC Advocaten voor meer informatie en deskundig advies over overeenkomsten van borgtocht. Wij staan voor u klaar om u te helpen bij het beschermen van uw belangen en het opstellen van een solide overeenkomst.

Zoekt u een contractrecht advocaat?

Er bestaan vele soorten contracten zoals een opdrachtcontract, arbeidscontract, een aandeelhouderscontract, een huurcontract, een koopcontract en gaat u maar verder. Met zoveel diversiteit aan contracten, kunnen wij ons voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. AVC Advocaten kan u helpen uw zicht weer terug te krijgen.

Onze contractrecht advocaten zijn u graag van dienst met het opstellen en nakijken van contracten of algemene voorwaarden. Zij kunnen u ook bijstaan indien er een geschil is ontstaan over de interpretatie van een contract of de algemene voorwaarden. Ten slotte kunnen onze contractrecht advocaten u uiteraard ook adviseren over het instellen van vorderingen tot nakoming van het contract.

U kunt AVC Advocaten vinden in Amsterdam, maar is uw bedrijf gevestigd buiten Amsterdam? Of heeft u een contract gesloten met een partij buiten Amsterdam? Geen enkel probleem. Wij maken graag een paar extra meters voor u. Neem gerust contact op.