Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht dat is toegespitst op rechtsvormen. Een onderneming wordt namelijk altijd gedreven door een rechtsvorm. Voorbeelden van rechtsvormen zijn de besloten vennootschap (B.V.), de naamloze vennootschap (N.V.) de vennootschap onder firma (V.O.F.), de eenmanszaak, de vereniging en de stichting.

Een deel van deze rechtsvormen heeft ‘rechtspersoonlijkheid’ en op deze rechtsvormen is Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Artikel 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zegt het volgende:

“Verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen bezitten rechtspersoonlijkheid.”

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid noemt men rechtspersonen. Een rechtspersoon staat wat het vermogensrecht betreft, met een natuurlijk persoon gelijk. Dat houdt in dat een rechtspersoon zelfstandig drager is van rechten en plichten. Een rechtspersoon heeft ook een afgescheiden vermogen. In de praktijk houdt dat in dat de ondernemingsactiviteiten voor rekening en risico van de rechtspersoon worden verricht. De bij de rechtspersoon betrokken natuurlijke personen (bestuurders, aandeelhouders, toezichthouders of leden) staan in beginsel dus los van de verbintenissen tussen de rechtspersoon en andere (rechts)personen.

Het ondernemingsrecht houdt zich voornamelijk bezig met vragen met betrekking tot rechtspersonen. Ondernemingsrechtelijke vraagstukken zijn bijvoorbeeld:

  • hoe is de interne structuur van een onderneming geregeld? Of met andere woorden: op welke (juridische) wijze is de organisatie van een onderneming vormgegeven? Dit vraagstuk betreft de zeggenschapsverhoudingen;
  • wie mogen en kunnen voor de onderneming overeenkomsten sluiten? Dit vraagstuk betreft de vertegenwoordiging van een onderneming;
  • wie is aansprakelijk voor de gang van zaken binnen een onderneming? Is dit de rechtsvorm of kunnen bijvoorbeeld ook belangrijke functionarissen aansprakelijk zijn? Dit betreft het leerstuk van de aansprakelijkheid van bestuurders, toezichthouders en aandeelhouders. Lees hier meer over bestuurdersaansprakelijkheid.

Afhankelijk van de gekozen rechtsvorm is de beantwoording van bovenstaande vragen verschillend. Dit maakt het ondernemingsrecht voor buitenstaanders vaak ingewikkeld en dus moeilijk te doorgronden.

Bent u op zoek naar juridische bijstand op het gebied van het ondernemingsrecht?

Onze advocaten adviseren u graag over ondernemingsrechtelijke kwesties. Ook kunnen zij u bijstaan indien u betrokken bent geraakt bij een ondernemingsrechtelijk geschil. Ten slotte kunnen onze ondernemingsrechtadvocaten u ook adviseren over het instellen van een rechtsvordering, waarbij het uiteraard mogelijk is dat zij in rechte voor u optreden.

AVC Advocaten is voornamelijk actief in Amsterdam en omstreken. Het is echter geen enkel probleem als uw onderneming of wederpartij buiten Amsterdam is gevestigd. Wij maken graag een paar extra meters voor u. Bovendien hebben wij ruimschoots ervaring met grensoverschrijdende procedures. Neem contact met ons op via 020 – 210 33 70.