Ambtenaren

Ambtenaren

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De bijzondere rechtspositie van ambtenaren is met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), opgenomen in de Ambtenarenwet 2017, drastisch gewijzigd. De nieuwe Ambtenarenwet 2017 is per 1 januari 2020 in werking getreden. De Wnra heeft als doel de positie van ambtenaren en werknemers in het bedrijfsleven zo veel mogelijk gelijk te stellen. Een misverstand is dat met de Wnra de status van ambtenaar is verdwenen. Volgens de nieuwe wetgeving is een ambtenaar degene die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst bij een overheidswerkgever. Met de Wnra worden ambtenaren enkel gelijkgesteld aan werknemers als bedoeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. Zij behouden dus wel hun status als ambtenaar. De overgang van aanstelling naar arbeidsovereenkomst is bij inwerkingtreding van rechtswege gegaan. Met ambtenaren die op of na 1 januari 2020 in dienst zijn getreden bij een overheidswerkgever is direct een arbeidsovereenkomst gesloten.

Daarnaast is de publiekrechtelijk rechtspositieregeling een cao voor ambtenaren geworden. Ook is er geen bezwaar en beroep meer mogelijk bij de bestuursrechter, maar is het civiele procesrecht van toepassing en worden geschillen voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

Naast de civiele wetgeving van onder andere boek 7 van het Burgerlijk Wetboek blijft de Ambtenarenwet 2017 van toepassing. In deze wet worden bijzondere regels gesteld die alleen voor ambtenaren gelden. Hierbij valt te denken aan regels met betrekking tot het afleggen van de ambtseed of belofte, de integriteit, het melden van nevenfuncties en het aannemen van giften.

Op wie is de Wnra van toepassing?

De Wnra gaat in beginsel gelden voor iedereen die werkt bij een overheidswerkgever. Er zijn echter uitzonderingen voor politie- en defensieambtenaren en ambtenaren bij de rechterlijke macht. Daarnaast heeft een groep werknemers die nu nog geen ambtenaar is eveneens de status van ambtenaar verkregen. Deze werknemers werkten al op basis van een arbeidsovereenkomst bij een overheidswerkgever. Dit zijn werknemers bij bijvoorbeeld het UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Op deze werknemers is de nieuwe Ambtenarenwet 2017 ook van toepassing. Er zijn echter ook ambtenaren die deze status per 1 januari 2020 kwijt zijn geraakt. Dit geldt met name voor leerkrachten in het openbaar onderwijs. Hiermee wordt de positie van alle medewerkers in zowel het openbaar als bijzonder onderwijs gelijkgesteld.

 

Heeft u vragen met betrekking tot bijzondere positie van ambtenaren of de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren? Neem contact met ons op!

Gedurende zeker tijd

Dit onderdeel van de definitie van een arbeidsovereenkomst is het minst van belang en kent nauwelijks zelfstandige betekenis. Het is vooral van belang om onderscheid te maken met het uitvoeren van enkele diensten op basis van een overeenkomst van opdracht waarbij de overeenkomst veelal eindigt na het afronden van de overeengekomen opdracht.