Ambtenaren

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De bijzondere rechtspositie van ambtenaren zal met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), opgenomen in de Ambtenarenwet 2017, drastisch wijzigen. Naar verwachting zal de nieuwe Ambtenarenwet 2017 per 1 januari 2020 in werking treden. De Wnra heeft als doel de positie van ambtenaren en werknemers in het bedrijfsleven zo veel mogelijk gelijk te stellen. Een misverstand is dat met de Wnra de status van ambtenaar verdwijnt. Volgens de nieuwe wetgeving is een ambtenaar straks degene die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst bij een overheidswerkgever. Met de Wnra worden ambtenaren enkel gelijkgesteld aan werknemers als bedoeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. Zij behouden dus wel hun status als ambtenaar. De overgang van aanstelling naar arbeidsovereenkomst zal van rechtswege gaan. De overheidswerkgever hoeft in beginsel geen aparte arbeidsovereenkomst te sluiten met zijn ambtenaren. Toch kan dit wel wenselijk zijn om bepaalde voorwaarden schriftelijk vast te leggen. Bovendien geldt onder het civiele arbeidsrecht dat bepaalde bijzondere bedingen slechts mogelijk zijn indien deze schriftelijk zijn overeengekomen (lees hier meer over bijzondere bedingen).

Daarnaast wordt de publiekrechtelijk rechtspositieregeling een cao voor ambtenaren. Ook zal er geen bezwaar en beroep meer mogelijk zijn bij de bestuursrechter, maar wordt het civiele procesrecht van toepassing en worden geschillen voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

Naast de civiele wetgeving van onder andere boek 7 van het Burgerlijk Wetboek blijft de Ambtenarenwet 2017 van toepassing. In deze wet worden bijzondere regels gesteld die alleen voor ambtenaren gelden. Hierbij valt te denken aan regels met betrekking tot het afleggen van de ambtseed of belofte, de integriteit, het melden van nevenfuncties en het aannemen van giften.

Op wie is de Wnra van toepassing?

De Wnra gaat in beginsel gelden voor iedereen die werkt bij een overheidswerkgever. Er zijn echter uitzonderingen voor politie- en defensieambtenaren en ambtenaren bij de rechterlijke macht. Daarnaast verkrijgt een groep werknemers die nu nog geen ambtenaar is eveneens de status van ambtenaar. Deze werknemers werken nu al op basis van een arbeidsovereenkomst bij een overheidswerkgever. Dit zijn werknemers bij bijvoorbeeld het UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Op deze werknemers wordt de nieuwe Ambtenarenwet 2017 ook van toepassing. Er zijn echter ook ambtenaren die deze status per 1 januari 2020 kwijtraken. Dit geldt met name voor leerkrachten in het openbaar onderwijs. Hiermee wordt de positie van alle medewerkers in zowel het openbaar als bijzonder onderwijs gelijkgesteld.

 

Heeft u vragen met betrekking tot bijzondere positie van ambtenaren of de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren? Neem contact met ons op!