Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Op grond van artikel 7:677, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek kunnen zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen wegens een dringende reden, onder onverwijlde mededeling van die dringende reden aan de andere partij. Als dringende redenen voor een werkgever worden beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van een werknemer die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst voor te laten duren. Het Burgerlijk Wetboek geeft voorts een niet limitatieve opsomming aan redenen die onder andere een dringende reden opleveren, artikel 7:678, lid 2, van het BW. Te denken valt aan diefstal door de werknemer, ondanks diverse waarschuwingen dronkenschap van de werknemer, mishandeling, grovelijke belediging of bedreigingen aan het adres van de werkgever of diens familie. Ook voor werknemers geeft de wet een soortgelijke opsomming aan situaties waarin een dringende reden aanwezig wordt geacht, artikel 7:679 van het Burgerlijk Wetboek.

Ernstig verwijtbaar handelen

Indien de werkgever een werknemer op staande voet ontslaat is er veelal sprake van ernstig verwijtbaar handelen. In dat geval heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst langer dan twee jaar heeft geduurd. Vindt er echter ontslag op staande voet plaats zonder geldige dringende reden, dan kan op verzoek van de werknemer de kantonrechter het ontslag vernietigen en de arbeidsovereenkomst herstellen of de werknemer een billijke vergoeding toekennen. In dat geval heeft de werknemer veelal ook recht op een transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst tenminste twee jaar heeft geduurd.

Onverwijldheidsvereiste

Ontslag op staande voet dient door de werkgever onverwijld te worden gegeven onder onverwijlde mededeling van de redenen van het ontslag. Dit betekent dat een werkgever slechts enige tijd heeft om te overwegen over te gaan tot ontslag op staande voet indien een dringende reden zich heeft voorgedaan. Te denken valt aan een korte periode om overleg te voeren met een leidinggevende of advocaat, of nader onderzoek in te stellen naar de gedragingen van de werknemer. Gaat de werkgever over tot het ontslag op staande voet, dan is hij verplicht onverwijld ook de redenen van het ontslag mede te delen aan de werknemer. Het is van belang om alle dringende redenen mede te delen indien sprake is van meerdere redenen. Laat een werkgever dit na en wordt het ontslag in rechte aangevochten, loopt de werkgever het risico dat het ontslag op staande voet wordt vernietigd.

Bent u door uw werkgever op staande voet ontslagen of bent u voornemens een werknemer te ontslaan? Of hebt u naar aanleiding van het voorgaande vragen? Neem contact met ons op.

Bel of Fax ons

F: 020 – 210 33 71

OF