Verplicht reservefonds

Verplicht reservefonds

Verplicht reservefonds

De Vereniging van Eigenaars (VvE) is op grond van artikel 5:126, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek verplicht een reservefonds aan te houden voor andere kosten dan de jaarlijkse onderhoudskosten. Hierbij valt te denken aan groot onderhoud, zoals onvoorziene of lange termijn onderhoudskosten om zo achterstallig onderhoud te voorkomen. Dit soort onderhoud kan namelijk hoge kosten met zich meebrengen. Sinds 1 januari 2018 zijn VvE’s verplicht om een bepaald bedrag minimaal per jaar te reserveren voor groot onderhoud, zodat er genoeg geld in kas is in het geval er onderhoud nodig is. Hiertoe heeft een VvE twee mogelijkheden. Er kan gekozen worden om te reserveren op basis van een gebouw specifiek meerjarig onderhoudsplan of op basis van een wettelijk vastgesteld percentage van de herbouwwaarde van het appartementsgebouw.

Wijze van reserveren

Een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) is een door de VvE vastgesteld plan waarin is opgenomen welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden binnen welke periode en welke eventuele duurzaamheidsmaatregelen de VvE zal nemen. Het plan beslaat minimaal een periode van tien jaar en specificeert daarnaast de kosten van de uit te voeren werkzaamheden.

Het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan is echter geen wettelijke verplichting en kan voor kleinere VvE’s minder aantrekkelijk zijn. Om deze reden is er ook de mogelijkheid om te reserveren op basis van 0,5% per jaar van de herbouwwaarde van het appartementsgebouw. De herbouwwaarde wordt vastgesteld aan de hand van de verplichte brand- en opstalverzekering. Deze herbouwwaarde wordt telkens geactualiseerd en geeft een actueel beeld per jaar wat het kost kom het appartementsgebouw in goed staat te houden.

Stortingsverplichting

De jaarlijkse reservering dient door de leden van de VvE gestort te worden op een betaal- of spaarrekening van de VvE. Van deze stortingsverplichting kan enkel worden afgeweken bij een bepaling in het splitsingsreglement, of bij een besluit van de VvE dat tenminste met vier vijfde van het totaalaantal stemmen is genomen, of wanneer een bankgarantie wordt afgegeven door een bank ten name van de VvE ten behoeve van de bijdragen in het reservefonds, zodat er altijd voldoende geld aanwezig is.

Heeft u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen? Neem gerust contact met ons op.