Arbitragerecht

Zoekt u een advocaat arbitragerecht?

Arbitragerecht

Een arbitrageprocedure is een alternatieve vorm van geschilbeslechting waarbij partijen ervoor kiezen om hun geschil voor te leggen aan een private arbitragecommissie in plaats van naar de rechter te stappen. Het arbitragerecht biedt partijen de mogelijkheid om een geschil op een snellere, flexibelere en vertrouwelijkere manier op te lossen.

De arbitrageprocedure bestaat uit verschillende stappen. Allereerst wordt er een arbitrageovereenkomst gesloten tussen de partijen, waarbij zij afspreken om eventuele geschillen via arbitrage te beslechten. Vervolgens volgt de schriftelijke procedure, waarin de partijen hun standpunten en vorderingen schriftelijk naar voren brengen. Hierbij kunnen zij zich laten bijstaan door een arbitrageadvocaat.

Na de schriftelijke procedure vindt de mondelinge zitting plaats. Tijdens deze zitting krijgen beide partijen de gelegenheid om hun standpunten mondeling toe te lichten en kunnen zij ook getuigen en deskundigen oproepen om hun verhaal te doen. De arbitragecommissie, bestaande uit één of meerdere arbiters, luistert naar de betrokken partijen en neemt op basis daarvan een beslissing door middel van een arbitraal vonnis. In tegenstelling tot een procedure voor de gewone rechter behoort een hoger beroep in een arbitrage normaal gesproken niet tot de mogelijkheden.

De voordelen van arbitrage zijn divers, zoals snelheid, vertrouwelijkheid en expertise van de arbiters. Het is een alternatief voor de gerechtelijke procedure, waarbij partijen vaak afhankelijk zijn van de drukte op de rechtbank en de regels van het burgerlijk procesrecht. Met arbitrage kunnen geschillen efficiënt en op maat worden opgelost en een arbitraal vonnis heeft verschillende voordelen ten opzichte van een regulier vonnis.

Arbitrage is echter geen verplichte optie en niet alle geschillen zijn geschikt voor arbitrage. Soms is het nodig om naar de reguliere civiele rechter te stappen, bijvoorbeeld bij zaken waarbij bindende uitspraken van de rechter nodig zijn of als een van de partijen hierom verzoekt. Het is belangrijk om te onderzoeken of arbitrage (met een arbitraal vonnis) de juiste keuze is voor een specifieke zaak, gezien de verschillende factoren zoals de aard van het geschil en de wensen van de betrokken partijen.

Waarom arbitrage in plaats van een civiele procedure?

Arbitrage geniet vaak de voorkeur boven een civiele procedure vanwege verschillende redenen. Een belangrijk voordeel is dat een arbitraal vonnis beter ten uitvoer kan worden gelegd in niet-Europese landen. Dit komt doordat veel landen, waaronder die die het Verdrag van New York hebben geratificeerd, verplicht zijn om arbitrale vonnissen te erkennen en te handhaven. Met arbitrale vonnissen kunnen partijen gemakkelijker hun rechten afdwingen in buitenlandse jurisdicties.

Een ander voordeel van arbitrage is de vertrouwelijkheid van het geding en de geheimhouding van de uitkomst. In tegenstelling tot civiele procedures, waarbij de details van het geschil in de openbaarheid kunnen komen, biedt arbitrage een meer vertrouwelijke omgeving. Dit kan voordelig zijn voor bedrijven die gevoelige informatie willen beschermen.

Bovendien biedt arbitrage de mogelijkheid om een arbiter aan te wijzen. Door een onpartijdige en deskundige arbiter te kiezen, kunnen partijen verzekerd zijn van een evenwichtige geschilbeslechting. Dit helpt om het vertrouwen in het proces te vergroten en kan leiden tot meer bevredigende resultaten voor beide partijen.

Al met al biedt arbitrage diverse voordelen ten opzichte van een civiele procedure. Het is daarom geen verrassing dat arbitrage wordt gezien als een aantrekkelijke alternatieve vorm van geschillenbeslechting.

Advocaat bij arbitrageprocedures

Een advocaat speelt een belangrijke rol bij arbitrageprocedures en kan van onschatbare waarde zijn, met name bij complexe zaken met grote financiële belangen of internationale arbitrage. Arbitrage is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting waarbij een neutrale arbiter het geschil tussen partijen beslist. In tegenstelling tot een gerechtelijke procedure worden arbitrageprocedures buiten de rechtbank om afgehandeld.

Het inschakelen van een advocaat bij een arbitrageprocedure biedt verschillende voordelen. Allereerst heeft een advocaat uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van arbitragerecht. Ze begrijpen de complexiteit van de procedure en kunnen helpen bij het opstellen van overeenkomsten tot arbitrage en het selecteren van geschikte arbiters.

Bovendien kan een advocaat strategisch advies geven en een gedegen juridische strategie ontwikkelen om de belangen van de cliënt te beschermen. Bij complexe zaken, waar grote financiële belangen op het spel staan, kan een advocaat waardevolle bijstand verlenen bij het analyseren van bewijsmateriaal, het verdedigen of aanvallen van claims, en het voorbereiden van juridische argumenten.

AVC Advocaten beschikt over de nodige expertise op het gebied van arbitrage. Met een team van ervaren en kundige advocaten bieden wij gespecialiseerde juridische diensten op het gebied van arbitrages. AVC Advocaten heeft ruime ervaring met het vertegenwoordigen van cliënten in complexe zaken met grote financiële belangen en kunnen op maat gemaakte oplossingen bieden die voldoen aan de specifieke behoeften van hun cliënten.

Zoekt u een advocaat met kennis van het arbitragerecht?

AVC Advocaten kan u adviseren en bijstaan tijdens uw arbitrageprocedure. Onze advocaten hebben allen kennis van het arbitragerecht. Het arbitragerecht is een ingewikkeld praktijkgebied, maar onze advocaten pakken de draad op waar u die bent verloren.

Onze advocaten hebben jarenlange ervaring met arbitrageprocedures. Zowel in consumentenprocedures bij de  Geschillencommissie Garantiewoningen en de Afdeling Garantiewoningen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, als de overige procedures bij de Raad van Arbitrage.

Op 1 januari 2015 is de Wet in verband met de modernisering van het Arbitragerecht in werking getreden. Deze wet heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd, waaronder dat partijen kunnen afspreken dat de beslissing van de commissie niet wordt verstuurd naar de rechtbank. Meer weten over de nieuwe wetgeving? Onze advocaten beantwoorden graag uw vragen.