Bemiddelingsovereenkomst

Bemiddelingsovereenkomst

Wat is een bemiddelingsovereenkomst?

Een bemiddelingsovereenkomst is een specifieke soort overeenkomst van opdracht, geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Het kan worden omschreven als een mondelinge overeenkomst of schriftelijke overeenkomst tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer, waarbij de opdrachtnemer bemiddelt tussen de opdrachtgever en een derde partij om bepaalde doelen te bereiken.

In een bemiddelingsovereenkomst worden de taken, verplichtingen en rechten van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer vastgelegd. Het belangrijkste doel van de overeenkomst is om de belangen van beide partijen te behartigen en ervoor te zorgen dat de bemiddeling op een eerlijke en transparante manier verloopt.

Het Burgerlijk Wetboek bevat specifieke bepalingen met betrekking tot bemiddelingsovereenkomsten, zoals de verplichting om de overeenkomst schriftelijk aan te gaan en de regels omtrent opzegging en beëindiging van de overeenkomst.

Een bemiddelingsovereenkomst is vooral relevant in situaties waarin een tussenpersoon werkzaam is om een transactie of deal tot stand te brengen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de bemiddeling bij de koop of verkoop van onroerende zaken, zoals een huis of bedrijfspand.

De inhoud van de bemiddelingsovereenkomst

De inhoud van een bemiddelingsovereenkomst is gebaseerd op titel 7 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Deze specifieke titel regelt de verplichtingen die voortkomen uit de specifieke vorm  bemiddelingsovereenkomst. In de overeenkomst worden de taken en verantwoordelijkheden van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer vastgelegd.

Een belangrijke verplichting van de opdrachtnemer is het ontvangen van loon voor de verrichte bemiddelingswerkzaamheden. Dit betekent dat de tussenpersoon een vergoeding krijgt voor zijn diensten, tenzij dit al is inbegrepen in het loon. Daarnaast kan de opdrachtnemer ook recht hebben op vergoeding van onkosten die hij heeft gemaakt bij het uitvoeren van de bemiddelingstaak.

Het is essentieel dat een bemiddelingsovereenkomst schriftelijk wordt opgesteld om rechtszekerheid te bieden aan beide partijen. Hierin worden ook afspraken gemaakt over de duur van de overeenkomst, de opzegtermijn en eventuele beëindigingsmogelijkheden.

Verschil met de agentuurovereenkomst

De bemiddelingsovereenkomst en de agentuurovereenkomst zijn beide vormen van overeenkomsten waarbij een derde partij wordt ingeschakeld om bepaalde taken uit te voeren. Het belangrijkste verschil tussen deze twee overeenkomsten ligt echter in het doel en de duur van de samenwerking.

Bij een bemiddelingsovereenkomst wordt specifiek afgesproken wat het doel van de overeenkomst is en deze eindigt zodra aan dit doel is voldaan. Hierbij kan gedacht worden aan het vinden van een koper voor een woning of het afsluiten van een bepaalde transactie. De bemiddelaar treedt op als tussenpersoon en heeft als taak het faciliteren van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de derde partij. Zodra het afgesproken doel is behaald, eindigt de bemiddelingsovereenkomst.

Daarentegen houdt de agentuurovereenkomst een langdurige vaste samenwerking in tussen de opdrachtgever en de derde partij, zonder dat het doel van tevoren wordt bepaald. In deze overeenkomst treedt de derde partij op als agent voor de opdrachtgever en heeft deze de taak om de belangen van de opdrachtgever te behartigen. De agentuurovereenkomst kan bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer een bedrijf een agent inschakelt om producten te verkopen of om klanten te werven. Anders dan bij de bemiddelingsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht, is er geen specifiek doel afgesproken en kan er sprake zijn van langdurige samenwerking.

Einde van de bemiddelingsovereenkomst

Er zijn verschillende manieren waarop een bemiddelingsovereenkomst kan eindigen. Eén manier is door middel van wederzijds goedvinden. Dit houdt in dat zowel de opdrachtgever als de bemiddelaar overeenstemming bereiken om de overeenkomst te beëindigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het doel van de overeenkomst is behaald of wanneer beide partijen niet langer de behoefte hebben aan de diensten van de bemiddelaar.

Een andere manier is door opzegging. Dit betekent dat één van de partijen ervoor kiest om de bemiddelingsovereenkomst te beëindigen. In de overeenkomst kan een opzegtermijn worden opgenomen, waarin staat hoeveel tijd beide partijen hebben om de overeenkomst op te zeggen. Het is belangrijk dat de opzegging schriftelijk wordt gedaan en dat eventuele afspraken rondom betalingen en vergoedingen worden nageleefd.

Daarnaast kan de bemiddelingsovereenkomst ook eindigen door ontbinding. Dit is een juridische term die betekent dat de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd vanwege wanprestatie of andere ernstige geschillen tussen de partijen. In dit geval kan één van de partijen de rechter verzoeken om de overeenkomst te ontbinden.

Tot slot kan de bemiddelingsovereenkomst ook eindigen wanneer de wenselijke overeenkomst(en) is aangegaan tussen de opdrachtgever en de derde partij. Zodra het doel van de bemiddeling is bereikt en de gewenste overeenkomst tot stand is gekomen, kan de bemiddelingsovereenkomst worden beëindigd.

Bemiddelingsovereenkomst laten opstellen

Het opstellen van een bemiddelingsovereenkomst is een belangrijk proces waarbij zorgvuldigheid en juridische expertise nodig zijn. Het is essentieel om alle afspraken tussen de partijen duidelijk en schriftelijk vast te leggen in juridische documenten om later geschillen te voorkomen. De contractenrecht advocaten beschikken over de juiste expertise waardoor u er zeker van kan zijn dat uw bemiddelingsovereenkomst op maat gemaakt is en voldoet aan alle wettelijke vereisten en uw specifieke behoeften. 

Zoekt u een contractrecht advocaat?

Er bestaan vele soorten contracten zoals een opdrachtcontract, arbeidscontract, een aandeelhouderscontract, een huurcontract, een koopcontract en gaat u maar verder. Met zoveel diversiteit aan contracten, kunnen wij ons voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. AVC Advocaten kan u helpen uw zicht weer terug te krijgen.

Onze contractrecht advocaten zijn u graag van dienst met het opstellen en nakijken van contracten of algemene voorwaarden. Zij kunnen u ook bijstaan indien er een geschil is ontstaan over de interpretatie van een contract of de algemene voorwaarden. Ten slotte kunnen onze contractrecht advocaten u uiteraard ook adviseren over het instellen van vorderingen tot nakoming van het contract.

U kunt AVC Advocaten vinden in Amsterdam, maar is uw bedrijf gevestigd buiten Amsterdam? Of heeft u een contract gesloten met een partij buiten Amsterdam? Geen enkel probleem. Wij maken graag een paar extra meters voor u. Neem gerust contact op.