VvE Recht

VvE Recht

De eigenaar van een gebouw of een stuk grond is op grond van het Burgerlijk Wetboek bevoegd zijn gebouw of grond te splitsen in verschillende appartementsrechten. Splitsing van een gebouw geschiedt bij notariële splitsingsakte. Deze splitsingsakte wordt ingeschreven in de openbare registers van het kadaster. De splitsingsakte dient ook altijd een splitsingstekening te bevatten waarop duidelijk de begrenzing van de verschillende gedeelten en appartementsrechten is weergegeven. Op grond van artikel 5:125 van het Burgerlijk Wetboek is iedere eigenaar van een appartementsrecht van rechtswege lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). De VvE voert het beheer over de gemeenschappelijke zaken. Onder dit beheer valt ook het toezicht op het gebruik en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en het aanbrengen van veranderingen en vernieuwingen.

De advocaten en juristen van AVC Advocaten staan zowel professionele VvE beheerders, als VvE’s en individuele leden c.q. appartementseigenaren in en buiten rechte bij. Zij adviseren en procederen onder meer over kwesties omtrent de uitleg van splitsingsaktes en splitsingsreglementen, de nietigheid en/of vernietigbaarheid van besluiten van een VvE en de mogelijkheid van vervangende machtiging door de kantonrechter. Wilt u meer informatie over wat AVC Advocaten voor u kan betekenen, neem contact met ons op!

Bel of Fax ons

F: 020 – 210 33 71

OF