Besluitvorming VvE

Besluitvorming binnen de VvE

Besluiten van de VvE worden genomen tijdens de vergadering van eigenaars. Alle appartementseigenaren hebben toegang tot deze vergadering van eigenaars. In de splitsingsakte is veelal geregeld hoeveel stemmen iedere appartementseigenaar kan uitbrengen tijdens de vergadering. Het stemrecht is meestal evenredig met het aandeel waarvoor de appartementseigenaar gerechtigd is in de gemeenschap.

 

De VvE-vergadering wordt geleid door een voorzitter. De voorzitter wordt benoemd door de VvE-leden. Dat hoeft niet de voorzitter van het bestuur te zijn. Sterker nog, het zou eigenlijk beter zijn als dergelijke vergaderingen niet door het bestuur worden geleid. In de praktijk gebeurt dit echter veelvuldig. De voorzitter van het bestuur treedt dan ook op als voorzitter van de VvE-vergadering. Zowel de voorzitter van de vergadering als het bestuur van de Vereniging van Eigenaren kan de appartementseigenaren bijeenroepen voor een VvE-vergadering. Het splitsingsreglement bepaalt de wijze waarop deze oproeping en welke termijn gehanteerd dient te worden voor het uitroepen van de vergadering. In het modelsplitsingsreglement van 1992, 2006 en 2017 wordt een oproepingstermijn van tenminste vijftien (15) dagen gehanteerd. De dag van oproeping en de dag van de vergadering worden daar niet onder gerekend. Dit betekent dat een VvE-vergadering altijd tenminste zeventien (17) dagen na de oproeping plaatsvindt. De oproeping dient schriftelijk te geschieden. Het is tegenwoordig niet ondenkbaar dat de oproeping voor de VvE-vergadering per e-mail wordt verzonden. Ook dan is aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan. Bij de oproeping wordt ook altijd de agenda voor de vergadering meegezonden.

Volstrekte of gekwalificeerde meerderheid van stemmen noodzakelijk

In beginsel worden alle besluiten in de VvE-vergadering genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij de statuten van de VvE anders bepalen, zie artikel 5:127, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat de meeste besluiten genomen worden met tenminste 50% van het aantal uitgebrachte stemmen. In het splitsingsreglement zijn vaak besluiten opgenomen die een grotere meerderheid behoeven (gekwalificeerde meerderheid). Het gaat dan vaak om besluiten waar bijvoorbeeld hoge bedragen mee gemoeid zijn, uitgaven die buiten het normale onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten vallen of het aangaan van een geldlening. Besluiten kunnen ook buiten de VvE-vergadering worden genomen. In dat geval dient wel altijd sprake te zijn van unanimiteit.

Daarnaast is vaak in het splitsingsreglement of de splitsingsakte opgenomen dat voor het nemen van geldige besluiten een bepaald aantal stemmen van het totaalaantal stemmen, hetzij in persoon, hetzij bij volmacht, tenminste aanwezig moet zijn op de VvE vergadering. Bij gewone besluiten is dat veelal 50% van het totaalaantal stemmen dat aanwezig dient te zijn. Bij gekwalificeerde besluiten ligt dit percentage veelal op tenminste twee derde van het totaalaantal stemmen dat aanwezig moet zijn voor een rechtsgeldig besluit.

Vernietigbare en nietige besluiten

Indien een besluit wordt genomen op de VvE-vergadering dat in strijd is met de splitsingsakte, dan is er op grond van artikel 5:129, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek jo. artikel 2:14 van het Burgerlijk Wetboek sprake van een nietig besluit. Daarnaast kan een besluit vernietigbaar zijn indien dit in strijd is genomen met een wettelijke of statutaire bepaling die het tot stand komen van besluiten regelen of indien het besluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Een besluit kan alleen worden vernietigd door de kantonrechter. Een verzoek tot vernietiging van een besluit moet binnen één maand na de dag waarop de verzoeker kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen van het besluit, worden ingediend bij de kantonrechter. Zowel de verzoeker als alle andere stemgerechtigden worden door de rechtbank opgeroepen om te worden gehoord op het verzoek dat strekt tot vernietiging van het genomen besluit.

Heeft u een geschil binnen de VvE over een besluit dat genomen is op de VvE-vergadering? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden om u te adviseren en bij te staan in eventuele juridische procedures. Neem contact met ons op!