Ontzegging toegang van een appartementsrecht

Ontzegging (en ontruiming) van appartementsrecht

Ontzegging van toegang van een appartemensrecht

Ontzegging van toegang van een appartementsrecht houdt in dat een eigenaar of gebruiker van een appartement het recht om de gemeenschappelijke gedeelten te betreden, wordt ontzegd. Ontzegging van toegang tot een appartementsrecht kan worden toegepast wanneer er sprake is van ernstige overlast of onbehoorlijk gedrag van een eigenaar of gebruiker. Voordat een besluit tot ontzegging wordt genomen, dient de VvE de overlastgever eerst te waarschuwen en de gelegenheid te bieden om zich te verweren tijdens een vergadering van eigenaars.

Gemeenschappelijke gedeelten en gronden van artikel 5:110 BW

In het Nederlandse appartementsrecht zijn gemeenschappelijke gedeelten een belangrijk aspect. Deze gedeelten vormen het gezamenlijke eigendom van de eigenaren binnen een Vereniging van Eigenaars (VvE) en omvatten bijvoorbeeld de hal, trappenhuis, lift, tuin en parkeerplaatsen. Het gebruik en beheer van deze gemeenschappelijke gedeelten wordt geregeld in artikel 5:110 BW.

Gronden voor ontzegging van toegang volgens artikel 5:110 BW

Gronden voor ontzegging van toegang volgens artikel 5:110 BW kunnen ontstaan wanneer er sprake is van ernstige overlast, onbehoorlijk gedrag of langdurig en ongewenst gebruik van een appartementsrecht.

Ernstige overlast omvat situaties waarbij het gedrag van een eigenaar of bewoner andere eigenaren of bewoners in ernstige mate hindert. Dit kan bijvoorbeeld gaan om herhaaldelijke geluidsoverlast, vervuiling van gemeenschappelijke ruimtes of bedreigend gedrag.

Onbehoorlijk gedrag verwijst naar handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de geldende regels en normen binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit kan variëren van het niet nakomen van afspraken en verplichtingen tot het veroorzaken van schade aan gemeenschappelijke eigendommen.

Het langdurig en ongewenst gebruik van een appartementsrecht kan ook leiden tot ontzegging van toegang. Bijvoorbeeld wanneer een eigenaar zijn appartement voor oneigenlijke doeleinden gebruikt, zoals het exploiteren van een bedrijf, terwijl dit niet is toegestaan volgens de VvE-regels.

Om tot ontzegging van toegang over te gaan, moeten er wel aan bepaalde criteria en voorwaarden worden voldaan op grond van artikel 5:110 BW. Zo moet er sprake zijn van een besluit tot ontzegging van toegang genomen door de algemene vergadering van eigenaars, waarbij een meerderheid van stemmen is vereist. Daarnaast moet er sprake zijn van een ernstige verstoring van de verhoudingen tussen eigenaren en/of tussen eigenaar(s) en gebruiker(s). Tevens moet de ontzegging van toegang in overeenstemming zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Ernstige overlast als grond voor verzoek om ontzegging van toegang

Ernstige overlast verwijst naar situaties waarbij het gedrag van een eigenaar of bewoner andere eigenaren of bewoners in ernstige mate hindert. Dit kan verschillende vormen aannemen, zoals herhaaldelijke geluidsoverlast, vervuiling van gemeenschappelijke ruimtes of bedreigend gedrag.

Voorbeelden van gedragingen die als ernstige overlast kunnen worden beschouwd, zijn onder meer herhaaldelijke nachtelijke feestjes met harde muziek, regelmatige vernieling of vervuiling van gemeenschappelijke ruimtes, en bedreigingen of intimidatie jegens medebewoners. Om deze overlast te bewijzen, kunnen verschillende methoden worden gebruikt, zoals het verzamelen van getuigenverklaringen, het vastleggen van geluidsopnamen of het verzamelen van foto’s of video’s van de overlastsituaties.

In artikel 5:121 lid 2 BW staat dat de rechtbank op verzoek van een appartementseigenaar de toegang tot het privé-gedeelte of de gemeenschappelijke gedeelten van het appartementsrecht kan ontzeggen indien sprake is van ernstige overlast. Het verzoek moet worden ingediend bij de rechtbank en er moet voldoende bewijs worden geleverd van de ernstige overlast om het verzoek te rechtvaardigen.

Langer dan normaal gebruik als grond voor verzoek om ontzegging van toegang

Langer dan normaal gebruik kan ook een grond zijn voor een verzoek om ontzegging van toegang tot een appartementsrecht. In dit geval gaat het om het langdurig en ongeoorloofd gebruik van een privégedeelte of gemeenschappelijk gedeelte van het appartementencomplex.

Enkele situaties waarin deze grond kan worden toegepast, zijn bijvoorbeeld wanneer een eigenaar of bewoner langdurig en zonder recht ongeoorloofd gebruikmaakt van een gemeenschappelijke ruimte, zoals een fietsenstalling of een parkeerplaats. Een ander voorbeeld is wanneer een eigenaar of bewoner zijn of haar privégedeelte gebruikt voor doeleinden die niet zijn toegestaan volgens het splitsingsreglement, zoals het runnen van een bedrijf.

In zulke gevallen kan de VvE een vordering tot ontruiming indienen bij de rechtbank. Het is belangrijk om te benadrukken dat de grond van langer dan normaal gebruik alleen kan worden gebruikt als alle andere middelen om het ongewenste gedrag te stoppen niet hebben gewerkt. De ontruiming van een appartementsrecht op basis van deze grond is dus een laatste redmiddel.

VvE besluitvorming over een verzoek tot ontzegging van toegang

Bij VvE besluitvorming over een verzoek tot ontzegging van toegang gelden specifieke regels en procedures die worden bepaald door de Vergadering van Eigenaars (VvE).

Een verzoek tot ontzegging van toegang kan worden ingediend wanneer een eigenaar ernstige overlast veroorzaakt of onbehoorlijk gedrag vertoont. Dit kan leiden tot een verstoring van het woongenot en de veiligheid van andere eigenaren en bewoners.

De VvE neemt hierover een besluit tijdens een vergadering van eigenaars. Een besluit tot ontzegging van toegang vereist een meerderheid van stemmen, zoals bepaald in het appartementsrecht. Het totaal aantal stemmen wordt bepaald door het aandeel dat eigenaren hebben in de gemeenschappelijke gedeelten.

De vergadering kan het verzoek tot ontzegging van toegang behandelen en een besluit nemen op basis van de ernst van de overlast en het belang van de gemeenschap. Een dergelijk besluit tot ontzegging van toegang is een laatste redmiddel en wordt genomen om de andere eigenaren en bewoners te beschermen tegen ongewenst gedrag.

Het besluit tot ontzegging van toegang kan leiden tot een vordering tot ontruiming van het betreffende appartementsrecht. In geval van een spoedeisend belang kan de VvE dit verzoek voorleggen aan de rechtbank. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de procedures en regels die gelden in het kader van ontzegging van toegang en ontruiming van een appartementsrecht, zoals vastgelegd in de wet en de splitsingsakte. Indien u juridische hulp zoekt bij dergelijke kwesties kan AVC Advocaten u hier uitstekend bij van dienst zijn.