Huurrecht

Huurrecht

Het huurrecht stelt regels ten behoeve van de verhouding tussen huurder en verhuurder van een (onroerende) zaak. Net als in het arbeidsrecht strekt het huurrecht ter bescherming van de zwakkere partij. In dit geval is dat de huurder. Het recht wordt gekenmerkt als semi-dwingend recht. De regels van dit praktijkgebied zijn opgesteld in titel 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, maar daarvan kan dus worden afgeweken.

Om de verhouding tussen huurder en verhuurder te stroomlijnen dient er bij verhuur een huurovereenkomst te worden opgesteld. In een huurovereenkomst worden de afspraken tussen verhuurder en huurder neergelegd en door beide partijen ondertekend, maar een huurovereenkomst is nietig indien de afspraken die daarin zijn opgenomen in strijd zijn met de openbare orde zoals bedoelt in artikel 3:40 BW. Hieraan dient bij het opstellen ervan dus aandacht te worden besteed.

Het is tevens mogelijk om een overeenkomst te sluiten ten behoeve van onderhuur van de zaak. De huurder huurt in dit geval de zaak weer onder aan een andere huurder. Dit kan enkel met toestemming van de verhuurder, welke in het uiterste noodzaak met een gerechtelijke procedure kan worden afgedwongen.

Een van de bekendste regels van het huurrecht is ‘Koop breekt geen huur’. Een huurovereenkomst kan uitsluitend beëindigd worden op grond van een drietal wettelijke varianten. Zelfs bij overlijden van huurder of verhuurder eindigt de huurovereenkomst niet.

Een huurovereenkomst eindigt enkel en alleen indien één van beide partijen de huurovereenkomst opzegt, de overeenkomst door de rechter ontbonden wordt of bij beëindiging met wederzijds goedvinden. Opzegging is de meeste gebruikelijke vorm van beëindiging. Aan opzegging zitten wel een aantal vormvoorschriften verbonden, die met name door de huurder strikt dienen te worden nageleefd. De verhuurder dient door middel van gronden aan te geven wat heeft geleid tot de opzegging  van de overeenkomst en de opzeggingsbrief moet per aangetekende post aan de huurder worden verzonden.

Zoekt u een huurrecht advocaat?

Zoals uit het voorgaande al blijkt is de huurovereenkomst de spil van het huurrecht. Het is daarom van belang dat deze nauwkeurig en overeenkomstig wet- en regelgeving wordt opgesteld. AVC Advocaten kan u als (ver)huurder daarbij helpen. Tevens kunnen onze huurrecht advocaten u adviseren indien u een huurovereenkomst wilt wijzigen of opzeggen. Daarnaast beschikken zij over de benodigde kennis om u te kunnen bijstaan ten tijde van een conflict tussen u en uw (ver)huurder waarbij een ieder van onze huurrecht advocaten zullen trachten het conflict tot een positief einde te brengen.

U kunt AVC Advocaten vinden in Amsterdam, maar heeft u een zaak gehuurd of verhuurd buiten Amsterdam? Geen enkel probleem. AVC Advocaten maakt graag een paar extra meters voor u.