Binnenlandse vorderingen

Binnenlandse vorderingen

Vrijwel iedere ondernemer heeft er mee te maken: debiteuren die niet betalen. Voor veel van deze ondernemers is het achterna zitten van wanbetalers een tijdrovende bezigheid. Tijd die de ondernemer liever aan zijn werk zou willen besteden. Na het verzenden van een aantal schriftelijke aanmaningen is het vaak de vraag welke vervolgstappen mogelijk zijn. Onze incassorecht juristen kunnen u bij het incasseren van uw binnenlandse vordering helpen en zullen dit in overleg met u als volgt aanpakken.

Buitengerechtelijk incassotraject

Allereerst zal getracht worden de vordering buitengerechtelijk te incasseren. De schuldenaar zal (nogmaals) gesommeerd worden tot betaling over te gaan en de buitengerechtelijk incassokosten zullen worden gevorderd. Op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c BW heeft een schuldeiser namelijk recht op vergoeding van de redelijke kosten die hij heeft moet maken om zijn vordering buiten rechte voldaan te krijgen. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend aan de hand van een staffel.

Indien de schuldenaar een consument is, dienen de buitengerechtelijke kosten eerst aangezegd te worden in de zogenoemde “veertiendagenbrief” alvorens de schuldenaar de kosten verschuldigd is. Gaat de schuldenaar niet over tot betaling binnen veertien dagen na dagtekening van de sommatie, dan is hij de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Is de schuldenaar een onderneming dan is zij direct de buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De “veertiendagenbrief” is in dat geval dus niet nodig.

Gerechtelijke procedure

Wanneer de schuldenaar geen gevolg geeft aan voornoemde sommatie, zal worden over gegaan tot het dagvaarden van de schuldenaar. Door middel van een procedure zal de vordering via de gerechtelijke weg op de schuldenaar worden verhaald. Met een vonnis van de rechter kunnen vervolgens executiemaatregelen worden genomen.

Conservatoir beslag

Nog voordat de rechter over de vordering beslist is het mogelijk om conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de schuldenaar, mits de rechter daartoe verlof geeft. Door de beslaglegging wordt het vermogen van de schuldenaar bevroren, zodat het vermogen voor verhaal vatbaar blijft en de inning van u vordering veilig wordt gesteld.

Nadat u de beslissing van de rechter heeft ontvangen, wordt het conservatoir beslag automatisch omgezet in executoriaal beslag waardoor de deurwaarder het vermogen waarop beslag is gelegd kan gaan uitwinnen.

Indien er geen gerechtelijke procedure is gestart, dan kan conservatoir beslag ook werken als drukmiddel op de debiteur. Sommige debiteuren gaan daardoor direct over tot betaling. Is dit helaas niet het geval, dan zal men alsnog een bodemprocedure moeten starten bij de rechtbank

Faillissement

Tot slot is er ook nog de mogelijkheid om het faillissement van de schuldenaar aan te vragen. Het (dreigen met het) aanvragen van het faillissement, werkt vaak als een drukmiddel. Geen enkele schuldenaar wil immers failliet verklaard worden. Voor het aanvragen van het faillissement is het van belang dat er minimaal nog één andere schuldeiser is die een vordering heeft op dezelfde schuldenaar.

Heeft u een vordering op een debiteur en wenst u het incasseren van deze vordering uit handen te geven? Onze incassorecht juristen helpen u graag. Neem voor meer informatie contact op.