Werkgevers: overwerk wel of niet betaald?

In de horeca is elke dag anders. Dit maakt de horeca tot een afwisselende en uitdagende branche. In geval van plotselinge drukte of het wegvallen van een collega zult u soms langer een beroep moeten doen op een of meerdere andere werknemers dan van te voren afgesproken. Gelukkig is dit meestal geen probleem voor werknemers in de horeca. Ze wisten immers toen ze bij u in dienst kwamen dat er een bepaalde mate van flexibiliteit van hen gevraagd zou worden en hebben hier vaak bewust voor gekozen. U kunt dus best het nodige van uw werknemers vragen. Als werknemers langer werken dan afgesproken, wil dit niet meteen zeggen dat er sprake is van overwerk.

In de CAO Horeca is bepaald dat op jaarbasis wordt bekeken of er sprake is van overwerk. De CAO gaat uit van een werkweek van 38 uur bij een voltijdbaan. Op jaarbasis komt dit neer op 1.976 uur. Pas als aan het einde van het jaar blijkt dat uw werknemer meer heeft gewerkt dan 1.976 uur is er sprake van overwerk. Opgenomen doorbetaalde vrije dagen, zoals vakantie- en snipperdagen, dienen bij het aantal gewerkte uren opgeteld te worden, 7,6 uren per standaarddag en 38 uren per standaardweek.

Als blijkt dat uw werknemer in een bepaald jaar meer dan 1.976 uur heeft gewerkt, is er sprake van overwerk. Er bestaan in dat geval twee mogelijkheden. De overuren kunnen in tijd worden gecompenseerd of worden uitbetaald. In de eerste optie is het de bedoeling dat overuren in tijd gecompenseerd worden. Voor elke uur overwerk, heeft uw werknemer recht op een vrij uur. Dit dient binnen 13 weken na vaststelling, dus in de maanden januari t/m maart van het volgende jaar, gecompenseerd te worden. Voor u als ondernemer is het echter lang niet altijd mogelijk om uw werknemer(s) in die periode minder in te roosteren. Zeker als er sprake is van overwerk bij meerdere werknemers kan dit problemen in uw bedrijf opleveren. Het is dan ook belangrijk om te weten dat een werknemer geen recht op compensatie in tijd heeft.

Als het namelijk niet mogelijk is om het overwerk in tijd te compenseren, dienen de overuren te worden uitbetaald. Uw werknemer kan betaling echter niet afdwingen. Als compensatie in tijd mogelijk is voor de werkgever, dient de werknemer dit te accepteren. Pas als compensatie in tijd voor de werkgever niet mogelijk is binnen de daarvoor gestelde periode (januari t/m maart) heeft de werknemer recht op uitbetaling van het overwerk. Het overwerk dient in dat geval binnen vier weken na het verstrijken van de periode waarin compensatie in tijd mogelijk is, dus na de eerste dertien weken en voor de 18 week van het nieuwe jaar, te worden betaald.

Opslag?

Over de eerste 208 uur overwerk hoeft u geen opslag te betalen. Het te betalen loon is gelijk aan 100% van het gebruikelijke loon van de werknemer. Als uw werknemer meer dan 208 uur heeft overgewerkt, dienen de overige uren met een extra vergoeding gecompenseerd te worden. Over deze uren (209 en meer) dient u 150% van het uurloon te betalen. De extra vergoeding hoeft dus pas betaald te worden als een werknemer meer dan 2.184 uur heeft gewerkt in het desbetreffende kalenderjaar.

Om problemen te voorkomen is het verstandig om al gedurende het jaar na te gaan of er sprake is van dreigend overwerk bij uw werknemers. U kunt dan desgewenst ingrijpen en overwerk eventueel voorkomen.

Het is echter ook mogelijk dat een werknemer te weinig heeft gewerkt. Er kan dan sprake zijn van minuren. In de CAO horeca wordt duidelijk vermeld hoe hier mee om te gaan.

AVC Advocaten.
Meer weten? Neem gerust contact op.