BBQ met vergunning?

In de column (ver)bouwplannen ging het om de mogelijkheden om aan en rondom een woonhuis te bouwen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om omgevingsvergunningvrij te verbouwen in de achtertuin of onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan het huis. Voor bouwwerkzaamheden of andere activiteiten is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Ondanks dat een vergunning is verleend kan de vergunninghouder aansprakelijk worden gehouden voor onrechtmatige ‘buren’ hinder. Naast de regels die de overheid stelt, spelen ook privaatrechtelijke regels (het burenrecht) een rol.

Onderstaande zaak heeft zich recentelijk voorgedaan.

Twee echtparen wonen beide te Santpoort Noord. Joop en Anita zijn twee jaar geleden verhuisd vanuit Amsterdam en buren geworden van Chris en Jacqueline. Joop is een fervent barbecuer en heeft vorig jaar zomer geregeld de barbecue aangestoken. Chris en Jacqueline hebben destijds geen ernstige overlast ervaren, maar vrezen door de aanschaf van Joop’s nieuwe barbecue, niet meer te kunnen genieten van hun tuin.

Joop heeft voor het plaatsen van een barbecuetoestel een bouwplan opgesteld. Dit bouwplan is in strijd met de regels van het geldende bestemmingsplan omdat de barbecue iets te groot is. De gemeente heeft besloten om de barbecue goed te keuren door een ontheffing te verlenen. Joop is erg content en meent dat door het vergunnen van de barbecue zijn bouwplannen onaantastbaar zijn. Chris en Jacqueline stellen dat de barbecue onrechtmatige hinder veroorzaakt.

Ondanks dat er een vergunning voor de barbecue is verleend, kan Joop aansprakelijk zijn voor het veroorzaken van onrechtmatige hinder. Bij het verlenen van een vergunning wordt meestal geen afweging gemaakt van de onderliggende belangen. Joop mag er daarom niet op voorhand op vertrouwen dat deze waren meegewogen bij het verlenen van de ontheffing. Buren kunnen een verleende vergunning aan de kaak stellen bij onder andere de rechter, door zich te beroepen op het burenrecht. Hierbij wordt in overweging genomen wat de aard, ernst en duur van de hinder en de daardoor toegebrachte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waaronder de plaatselijke omstandigheden.

Het college van burgemeester en wethouders stelde dat de verwachte hinder vergelijkbaar kon worden ervaren als hinder met een barbecue die niet in strijd is met het bestemmingsplan. Dit aangezien de grootte van de barbecue niet enorm verschilde van de toegestane grootte. Tevens was er geen sprake van excessief gebruik van de barbecue. Daarnaast zou de overlast aanvaardbaar zijn bij goed gebruik van de barbecue en hoort een dergelijk gebruik bij het leven in een woonwijk. De verleende vergunning werd goedgekeurd door de rechter en de barbecue mocht geplaatst en gebruikt worden. Indien u overlast ervaart en er is sprake van een verleende vergunning, betekent het niet dat er geen mogelijkheid bestaat om de situatie te veranderen. Het is aan te raden om in dergelijke situaties juridisch advies in te winnen.

De Kanaalgraver, juli 2015, Jaap Drijftholt.
Meer weten? Neem gerust contact op.