Drank maakt meer kapot dan de werknemer lief is

De decembermaand staat voor velen in het teken van de feestdagen. Tijdens de drukke feestmaand organiseren veel werkgevers een kerst- of oudjaarsborrel voor hun werknemers. Deze borrels verlopen vaak gezellig en de alcohol vloeit er rijkelijk. Helaas loopt het ook wel eens uit de hand. Zo ook in de zaak waarover het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 7 december 2016 oordeelde (ECLI:NL:GHARL:2016:9871).

Wat deed zich in deze zaak voor?

De werkgever in deze zaak organiseerde op 18 december 2015 de jaarlijkse kerstborrel voor zijn werknemers. Tijdens de kerstborrel werd door de medewerkers veel alcohol gedronken. Op een zeker moment raakte de werknemer waar het in deze zaak om gaat in gesprek met de directeur van het bedrijf. Dit gesprek eindigt in een verhitte discussie. De werknemer heeft vervolgens een aantal van zijn collega’s te kennen gegeven dat hij de directeur wilde slaan. Op het moment dat de directeur naar huis toe ging, is hij door de werknemer opgewacht bij de uitgang. De werknemer is de directeur aangevlogen, heeft hem vastgepakt en geprobeerd hem te slaan. Een collega van de werknemer heeft weten te voorkomen dat de directeur zou worden geslagen door de werknemer tegen te houden. De werknemer is direct door de directeur op staande voet ontslagen. De advocaat van de werkgever heeft het ontslag op staande voet de volgende dag per brief aan de werknemer bevestigd.

Procedure bij de kantonrechter

De werknemer heeft de kantonrechter in eerste aanleg verzocht over te gaan tot vernietiging van het ontslag, wedertewerkstelling in zijn oude functie en doorbetaling van het loon. De kantonrechter heeft dit verzoek afgewezen. Het zelfstandig tegenverzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk, namelijk voor zover het ontslag op staande voet vernietigd mocht worden, te ontbinden op grond van artikel 7:669, derde lid,  sub e, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), zonder toekenning van een transitievergoeding, heeft de kantonrechter eveneens afgewezen.

Procedure bij het Gerechtshof Arnhem–Leeuwarden

De werknemer laat het er echter niet bij zitten en gaat tegen de uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep. De werknemer verzoekt het gerechtshof de beschikking van de kantonrechter te vernietigen en primair voor recht te verklaren dat geen sprake was van een dringende reden om de werknemer op staande voet te ontslaan en dat er geen reden is om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een en ander met veroordeling van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te herstellen en een schadevergoeding te betalen gelijk aan het brutoloon over de periode na de kerstborrel en de datum waarop de arbeidsovereenkomst wordt hersteld. Indien het gerechtshof de werkgever niet veroordeelt tot herstel van de arbeidsovereenkomst, verzoekt de werknemer subsidiair om een transitievergoeding en billijke vergoeding.

Overwegingen van het gerechtshof

Op grond van artikel 7:677, eerste lid, van het BW is zowel de werknemer als de werkgever bevoegd om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden, onder onverwijlde mededeling van die reden aan de wederpartij. Als dringende redenen voor de werkgever worden zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer beschouwd, die tot gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voor te laten duren. Bij de beoordeling van de vraag of van een dringende reden sprake is, moeten de omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang bezien, in aanmerking worden genomen. Dit geldt ook voor de persoonlijke omstandigheden van de werknemer.

De werkgever heeft als dringende reden voor het ontslag de poging tot het slaan van de directeur en de geuite bedreigingen aangevoerd. Het gerechtshof oordeelt dat het bedreigen van de directeur de werkgever een dringende reden voor ontslag kan opleveren. Dat de directeur niet geslagen is, is niet te danken aan de werknemer maar aan één van zijn collega’s die hem heeft tegengehouden. Ook het tijdsverloop tussen de verhitte discussie en de poging tot slaan, worden door het gerechtshof in aanmerking genomen. Diverse collega’s hebben erbij de werknemer op aangedrongen om naar huis te gaan, dit advies heeft hij niet opgevolgd. Hij heeft daarentegen gedreigd de directeur te schoppen en te slaan en heeft de directeur bij de uitgang opgewacht en bij vertrek van de directeur hem aangevlogen.

Ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer zijn meegenomen in het oordeel van het gerechtshof, maar kunnen de werknemer niet helpen. Zo heeft de werknemer 25 jaar tot volle tevredenheid bij de werkgever gewerkt, op de kerstborrel vloeide de alcohol rijkelijk en de werknemer is diabetespatiënt. Alcohol bij diabetespatiënten kan leiden tot een sterke verlaging van het bloedsuikerspiegel, met als gevolg dat de patiënt verschijnselen van agressief gedrag, vreemd gedrag, geïrriteerd zijn kan vertonen. Ondanks deze omstandigheden is het gerechtshof van oordeel dat het gedrag van de werknemer dusdanig ernstig is, dat dit voldoende dringend is om het gegeven ontslag op staande voet te rechtvaardigen. Het mag van een werkgever niet verwacht worden dat deze na een dienstverband van 25 jaar het accepteert dat een werknemer de directeur bedreigt en aanvliegt. Dat alcohol ontremmend werkt en tot agressief gedrag kan leiden is algemeen bekend. Het had op de weg van de werknemer gelegen hier zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen, dit geldt met name nu de werknemer diabetespatiënt is en had moeten weten dat alcohol en diabetes geen gelukkige combinatie vormen. Ook het feit dat de werknemer 58 jaar oud is, maakt het voorgaande niet anders. Het gerechtshof is van oordeel dat juist van een werknemer van deze leeftijd mag worden verwacht dat hij minder impulsief zou reageren. Bovendien is de werknemer na het kerstreces gelijk bij een nieuwe werkgever aan een nieuwe baan begonnen. Dat zijn inkomen wellicht lager is, maakt nog niet dat de gevolgen van het gegeven ontslag dusdanig ernstig zijn dat de werkgever niet daartoe had kunnen besluiten.

Afsluiting

Het gerechtshof verwerpt het hoger beroep van de werknemer en bekrachtigt de beschikking van de kantonrechter. De werkgever heeft dus de werknemer terecht op staande voet ontslagen. Mocht u tijdens de kerstborrel van uw werkgever denken, ik zal mijn werkgever even zeggen wat ik van hem vind, denk dan even aan dit arrest van het gerechtshof en voorkom dat uw gedrag een dringende reden oplevert voor ontslag op staande voet.

AVC Advocaten, Ilse Roseboom.
Heeft u nog vragen over ontslag op staande voet? Onze arbeidsrecht advocaten en juristen staan u graag te woord.