Wetsvoorstel voor de uitbreiding van het geboorteverlof in Wet WIEG

In oktober vorig jaar werd het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. In dit regeerakkoord hebben de vier regeringspartijen afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van een kind uit te breiden. Op 13 juni 2018 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Wet invoering extra geboorteverlof (afgekort WIEG) ingediend. In deze column een korte bespreking van de huidige en toekomstige situatie.
Sinds december 2001 hebben werknemers die partner zijn van de moeder van een pasgeboren baby recht op twee dagen betaald kraamverlof. De werknemer kan deze dagen opnemen binnen vier weken na de geboorte van het kind. Daarnaast hebben partners recht op drie dagen ouderschapsverlof. In beginsel zijn deze dagen onbetaald.

De regering beoogt met het wetsvoorstel WIEG het huidige verlofstelsel voor partners te verruimen. De regering acht een verruiming van het huidige stelsel nodig om partners te stimuleren om meer betrokken te zijn bij de zorg en opvoeding van hun kind. Tevens verwacht de regering dat de verruiming bij zal dragen aan de verbetering van de deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt en er meer balans komt tussen de verdeling van arbeid- en zorgtaken tussen de partners.

In het wetsvoorstel is voorgesteld het huidige geboorteverlof van twee dagen uit te breiden naar eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met volledige loondoorbetaling. Dit betekent dat het geboorteverlof gelijk zal zijn aan het aantal uren dat de partner per week werkt. Dit verlofrecht is een onvoorwaardelijk recht dat betekent dat de werknemer zelf mag bepalen op welke wijze hij invulling geeft aan dit verlof. Daarnaast zal de partner het recht krijgen op aanvullend geboorteverlof van vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. Het aanvullend geboorteverlof dient de partner op te nemen binnen zes maanden na de geboorte. Gedurende dit aanvullend geboorteverlof zal het UWV 70% van het overeengekomen dagloon vergoeden aan de partner. Het is mogelijk dat werkgevers met werknemers afspreken dat een aanvulling van het loon tot 100% mogelijk is. Voor het aanvullende geboorteverlof geldt dat de werkgever aan de werknemer mag voorstellen om het verlof bijvoorbeeld gespreid op te nemen vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De werkgever kan het de partner echter niet verbieden het aanvullende verlof op te nemen.

In het wetsvoorstel is tevens de uitbreiding van adoptie- en pleegzorgverlof opgenomen. In het huidige stels hebben beide adoptie- of pleegouders recht op vier weken onbetaald verlof. Zij hebben wel recht op een uitkering ter hoogte van 100% van hun dagloon. In het wetsvoorstel WIEG wordt voorgesteld dit verlof verder uit te breiden tot zes weken, omdat het geboorteverlof ook zes weken zal zijn.

Als het aan de Minister ligt zal de uitbreiding van het geboorteverlof en het adoptie- en pleegzorgverlof per 1 januari 2019 al in werking treden. Het recht op aanvullend geboorteverlof zal op 1 januari 2020 in werking treden. Of deze data ook daadwerkelijk gehaald worden is nog afwachten. Het wetsvoorstel dient eerst nog in de Tweede Kamer besproken te worden. Pas na stemming door zowel de Tweede als de Eerste Kamer kan het wetsvoorstel van kracht worden en in werking treden.

De Kanaalgraver Juli 2018, mr. M.J. Drijftholt