Stoken voor de buren? Niet verstandig!

De afbouw van de gaswinning in Groningen staat hoog op de politieke agenda in Nederland en er wordt steeds harder gezocht naar alternatieve warmte- en energiebronnen. Vooruitlopend op de rest van Nederland, is op dit moment al een tal van mensen overgestapt op andere, soms futuristische bronnen van warmte en energie zoals zonnepanelen, windturbines en warmtepompen, maar ook de ouderwetse houtkachel heeft bij sommigen inmiddels zijn rentree gemaakt. Dat deze laatste sfeervolle en duurzame warmtebron echter voor problemen kan zorgen, blijkt uit een recent arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Feiten en omstandigheden

In deze zaak (ECLI:NL:GHSHE:2018:3261) moest het Hof zich buigen over een geschil tussen een huurder en diens verhuurder, woningcorporatie Wonen Limburg. Aanleiding van het geschil was een groot aantal klachten van de buren over stank- en rookoverlast, veroorzaakt door het stoken van een houtkachel door de huurder. Wonen Limburg heeft, na vergeefse pogingen om tot een buitengerechtelijke oplossing te komen, bij de kantonrechter gevorderd dat huurder zich in het vervolg zal onthouden van het stoken van hout in de kachel van zijn woning, in de ton in de tuin van zijn woning en in de kachel in een bijgebouw in de tuin. Nu tijdens die procedure bleek dat huurder zijn gedragingen onverminderd voortzette, heeft Wonen Limburg haar eis gewijzigd en vorderde zij de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van de gehuurde woonruimte. Na het horen van beide partijen, heeft de kantonrechter de vordering van Wonen Limburg toegewezen.

Hoger beroep

De huurder heeft vervolgens hoger beroep ingesteld tegen de – zijns inziens onterechte – ontbinding van de huurovereenkomst en heeft gedurende deze procedure aangevoerd dat 1) (gemeente)ambtenaren bij een controle op zijn adres hebben geconstateerd dat de rookgasafvoerpijp voldeed aan de huidige regelgeving, dat er met schoon en droog hout werd gestookt en dat de kachel voldeed aan de wettelijke eisen, 2) dat zijn stookgedrag al jaren niet is gewijzigd, maar dat dit stookgedrag wordt gebruikt door de buren om hem uit de woning te krijgen en 3) dat de tekortkoming, indien vastgesteld, van een zodanig geringe betekenis is, dat zij de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van de woning niet rechtvaardigt,

Bovenstaande grieven ten spijt is volgens het Hof vast komen te staan dat huurder geen, althans onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van zijn buren, door de voortdurende overlast, die hij veroorzaakt met het stoken van de kachel en het stoken in de tuin, niet weg te nemen. Daaraan doet niet af dat huurder op enig moment de kachelpijp, al dan niet op last en in overleg met de gemeente, heeft verlengd, nu dit niet tot enig aantoonbare verbetering heeft geleid en de overige rook- en stankoverlast niet heeft weggenomen.

Wonen Limburg heeft naar oordeel van het Hof mede in het belang van haar andere huurders de verplichting om te zorgen voor een goede leefomgeving in en bij haar woningen. Het Hof is met de kantonrechter van oordeel dat in dit geval het woonbelang van huurder moet wijken voor het belang van Wonen Limburg, en dat op grond van de overlast als (enkele) tekortkoming van huurder de huurovereenkomst kan worden ontbonden.

Tot slot

Uit deze uitspraak volgt dat het overmatig stoken van een houtkachel gekwalificeerd kan worden als ernstige en onrechtmatige overlast jegens omwonenden en daarmee als wanprestatie van de huurder wegens een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst. Het resultaat: ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woonruimte. Hoewel bij de huurder in kwestie blijkens de bekende feiten en omstandigheden geen duurzame motieven aan zijn stookgedrag ten grondslag lagen, kan deze uitspraak wellicht toch van belang zijn voor diegenen die nu of in de toekomst overwegen om over te stappen op een houtkachel.

 

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

AVC Advocaten, mr. J.R. de Jong