Vanaf januari 2019 nieuwe wetgeving met betrekking tot uitbetaling van overuren

Werkgevers en werknemers opgelet, vanaf 1 januari 2019 is niet alleen het wettelijk minimumloon voor werknemers omhoog gegaan, maar zijn ook de regels omtrent de uitbetaling van overuren in geld of in de vorm van tijd-voor-tijd veranderd. Werkgevers zijn sinds 1 januari 2019 verplicht het minimumloon inclusief vakantietoeslag uit te betalen in geld over alle overuren indien de werknemer door de gemaakte overuren minder dan het wettelijk minimumloon verdient over het totaalaantal gewerkte uren. Lees hieronder hoe dat precies zit.

Regelgeving 2018

Vanaf 1 januari 2018 diende een werkgever op grond van artikel 13a, lid 1, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag over de overuren van een werknemer minimaal gemiddeld het minimumloon te betalen. Om de hoogte van het gemiddelde loon te berekenen, diende het gemiddelde te worden genomen van alle gewerkte uren tezamen, oftewel de overeengekomen uren plus de overuren. Daarnaast diende de werkgever over deze overuren ook vakantietoeslag te betalen.

Een werkgever kon er in 2018 echter ook voor kiezen om de overuren gedeeltelijk of geheel niet uit te betalen, maar te compenseren voor betaalde vrije tijd binnen de overeengekomen uren, mits dit vooraf met de werknemer schriftelijk was overeengekomen voordat sprake was van overwerk. Zijn er vooraf geen schriftelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop overuren worden uitgekeerd of gecompenseerd, dan diende een werkgever de overuren uit te betalen. De tijd-voor-tijd uren dienen conform artikel 13a, lid 4, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag door de werknemer op te worden genomen voor 1 juli in het jaar volgend op het jaar waarin de overuren zijn gemaakt. Kan de werknemer de overuren niet of slechts gedeeltelijk opnemen als vrije tijd, dan dienen deze alsnog te worden uitbetaald.

Bij CAO kunnen afwijkende regelingen zijn opgenomen omtrent de uitbetaling van overuren en het recht op vakantietoeslag over overuren.

Verandering per januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 is artikel 13a, lid 2, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag zodanig gewijzigd dat een werkgever verplicht is de werknemer zijn overuren uit te betalen indien hij door de overuren minder dan het wettelijk minimumloon verdient over de daadwerkelijk gewerkte uren. Om vast te stellen of een werknemer minder dan het wettelijk minimumloon verdient, dient het uurloon per daadwerkelijk gewerkt uur te worden berekend. Komt de werknemer in dat geval onder het wettelijk minimumuurloon, dan dient de werkgever het minimumloon in geld uit te betalen over de overuren.

Het uitgangspunt van deze nieuwe regelgeving is dat overuren niet meer in tijd-voor-tijd kunnen worden gecompenseerd, tenzij een dergelijke tijd-voor-tijdregeling is openomen in de toepasselijke CAO. Indien er geen CAO van toepassing is of als er geen regeling in de CAO is getroffen, geldt dus voor een werknemer die door overuren onder het minimumloon verdient de overuren uit moeten worden betaald. Verdient de werknemer tenminste of meer dan het minimumloon over de daadwerkelijk gewerkte uren, dan is een tijd-voor-tijd compensatie wel nog mogelijk. Om het voorgaande toe te lichten, hieronder twee voorbeelden.

Voorbeeld 1 – werknemer verdient minimumloon

In het eerste voorbeeld wordt uitgegaan van een werknemer die per 1 januari 2019 het minimumloon van € 1.615,80 per maand verdient, oftewel € 372,90 per week. De normale arbeidsduur is 40 uur per week. Bij een 40-urige werkweek heeft deze werknemer recht op een uurloon van € 9,33 per uur. Wanneer deze werknemer niet 40 maar 50 uur werkt in een week, dient het loon te worden berekend over deze 50 uur. Het uurloon van deze werknemer zal dan uitkomen op € 7,46 per uur (€ 372,90 / 50 uur). Dat ligt dus onder het wettelijk minimumuurloon van deze werknemer. In dit geval zullen de overuren dus uitbetaald moeten worden.

Voorbeeld 2 – werknemer verdient meer dan minimumloon

In het tweede voorbeeld wordt uitgegaan van een werknemer die per 1 januari 2019 € 500,- per week verdient. De normale arbeidsduur is 40 uur per week. Het wettelijk minimumuurloon bij een 40-urige werkweek bedraagt per 1 januari 2019 € 9,33 per uur. Wanneer deze werknemer niet 40 maar 50 uur werkt in een week, dient het loon dat hij verdient te worden berekend over deze 50 uur. Het uurloon van deze werknemer zal dan uitkomen op € 10,- per uur (€ 500 / 50 uur). Dat ligt dus boven het wettelijk minimumuurloon. In dat geval kan de werkgever de werknemer compenseren door de overuren niet uit te betalen maar de werknemer betaald tijd-voor-tijd te geven.

Gevolgen nieuwe regelgeving

De nieuwe regelgeving zal de meeste gevolgen hebben voor werkgevers en werknemers die door overwerk onder het minimumloon verdienen. Deze werknemers dienen vanaf 1 januari 2019 hun overuren uitbetaald te krijgen in geld en niet meer in tijd-voor-tijd. Vooral werkgevers die werknemers een salaris betalen dat gelijk is aan het minimumloon of dat net boven het minimumloon ligt, zullen hier rekening mee moeten houden indien de werknemers overwerk verrichten. Werkgevers die werknemers een salaris betalen dat ruim boven het minimumloon ligt, zullen nauwelijks met deze nieuwe regelgeving te maken krijgen. In dat geval zal het salaris ook bij overwerk veelal nog boven het minimumloon liggen. De werkgever kan in deze situatie nog met de werknemer een tijd-voor-tijdregeling afspreken. Het is voor werkgevers en werknemers dus opletten geblazen wanneer sprake is van overwerk.

 

Meer weten? Neem contact met ons op!