Het modelsplitsingsreglement 2021 voor kleine VvE’s

Op grond van de wet heeft iedere Vereniging van Eigenaars (VvE) een splitsingsreglement vastgesteld. In de praktijk wordt veelvuldig gebruik gemaakt van zogenoemde modelreglementen die zijn vastgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Een modelreglement wordt dan door degene die tot splitsing van een gebouw overgaat, opgenomen in de splitsingsakte, danwel wordt er naar verwezen in de splitsingsakte. Op 16 augustus 2021 is een nieuw modelsplitsingsreglement vastgesteld, specifiek voor kleine VvE’s. In het modelreglement wordt tegemoetgekomen aan bezwaren die deze kleine VvE’s ervaren bij het gebruik van oudere modelreglementen. Het modelsplitsingsreglement voor kleine VvE’s is vastgesteld voor VvE’s met twee tot drie appartementsrechten, maar kan ook worden toegepast bij een VvE met vijf appartementsrechten.

Privé- en gemeenschappelijke delen en zaken

In tegenstelling tot het laatste modelreglement van 2017 bevat het modelsplitsingsreglement voor kleine VvE’s geen opsomming van de gemeenschappelijke delen en gemeenschappelijke zaken van de VvE. De opstellers hebben ervoor gekozen om uitsluitend een opsomming te geven van de zaken en delen die tot de privégedeelten van de individuele eigenaren behoort. Alles wat niet is opgesomd, behoort tot de gemeenschappelijke delen en zaken van de VvE. Mocht een VvE de gemeenschappelijke delen en/of zaken alsnog specifiek willen benoemen, dan kan dat in de splitsingsakte.

Besluitvorming vergadering van eigenaars

De modelreglementen bevatten alle een regeling over de stemverhouding binnen de VvE en de wijze waarop besluiten genomen kunnen worden. Met name kleine VvE’s kunnen tegen het probleem aanlopen dat de stemmen staken en men in een patstelling terechtkomt. Om die reden is in het modelreglement voor kleine VvE’s de regeling opgenomen dat alle besluiten met een gewone meerderheid van stemmen kunnen worden genomen. Een gekwalificeerde of volstrekte meerderheid is dan ook niet langer noodzakelijk. Daarnaast is bepaald dat wanneer de stemmen staken, een gezamenlijk aan te wijzen deskundige om een bindend advies kan worden gevraagd. Dit advies is vervolgens aan te merken als een besluit van de VvE. Bovendien is in het reglement bepaald dat men elektronisch kan vergaderen en stemmen digitaal kunnen worden uitgebracht.

Overige verschillen andere reglementen

Naast het voorgaande voorziet het modelreglement voor kleine VvE’s in een regeling dat alle eerste appartementseigenaren automatisch bestuurder zijn van de VvE. Wordt een appartementsrecht verkocht, dan zal de nieuwe eigenaar niet ook automatisch bestuurder worden. Deze opvolgend eigenaar zal net als op basis van de oudere modelreglementen alsnog door de vergadering van eigenaars moeten worden benoemd.

Tot slot is in het reglement bepaald dat de jaarrekening van de VvE wordt goedgekeurd door de vergadering van eigenaars. Het is niet langer noodzakelijk dat de jaarrekening door een kascommissie of accountantsverklaring wordt vastgesteld. Kleine VvE’s kunnen hierdoor kosten besparen.

Gevolgen voor de praktijk van kleine VvE’s

Het nieuwe modelreglement voor kleine VvE’s is niet automatisch voor deze VvE’s van toepassing. Nieuw op te richten VvE’s kunnen het reglement bij de splitsing van het appartementsgebouw in de splitsingsakte van toepassing verklaren. Reeds bestaande VvE’s zullen de splitsingsakte door een notaris moeten laten wijzigen om de nieuwe regelingen van toepassing te verklaren. Aangezien hier kosten mee gemoeid zullen zijn, is het de vraag of bestaande kleine VvE’s dit ook zullen doen.

 

Vragen? Neem contact met ons op.