Let op: wetswijziging turboliquidatie

Op 15 november 2023 is de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking getreden. Deze wet is gericht op het verbeteren van de transparantie rondom turboliquidaties en voor een effectievere bestrijding van misbruik.

De relevantie van deze wet is dat het moet zorgen voor meer transparantie en bescherming van schuldeisers. Door de wet wordt er een verplichting ingesteld voor ondernemingen om bij turboliquidaties een openbare bekendmaking te doen, zodat schuldeisers op de hoogte worden gesteld van de ontbinding en eventuele verliezen kunnen verhalen. Dit draagt bij aan een eerlijke en rechtvaardige afwikkeling van ondernemingen en voorkomt mogelijke misbruik van turboliquidaties.

Met de invoering van deze wet wordt er meer controle en monitoring geïntroduceerd om te voorkomen dat ondernemingen benadeeld worden door het ontwijken van verantwoordelijkheden en schuldeisers. Het doel is om de transparantie in het bedrijfsleven te vergroten en ervoor te zorgen dat iedereen, met name schuldeisers, eerlijk behandeld wordt bij de afwikkeling van een onderneming.

Een snelle ontbindingsmethode

Zogenoemde turboliquidatie is een snelle ontbindingsmethode die wordt gebruikt bij het ontbinden van een onderneming. Het is een snelle ontbinding zonder vereffening. Bij deze methode wordt de onderneming binnen een zeer korte periode ontbonden en geliquideerd, meestal in slechts enkele dagen.

De turboliquidatie wordt toegepast wanneer een onderneming geen activa of verplichtingen meer heeft en er geen reden is om de onderneming voort te zetten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een onderneming failliet is gegaan en alle activa zijn verkocht en alle schulden zijn voldaan. De algemene vergadering van aandeelhouders neemt in veel gevallen het besluit om over te gaan op turboliquidatie. Het doel van turboliquidatie is om de onderneming snel en efficiënt te ontbinden, zonder dat daar een formele procedure voor nodig is, zoals een faillissement. De turboliquidatie is een ontbinding zonder baten.

Er zijn echter bepaalde voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat de turboliquidatie kan worden toegepast. Allereerst moet de onderneming geen activa of verplichtingen meer hebben. Daarnaast moeten alle aandeelhouders toestemming geven voor de turboliquidatie. Dit betekent dat als er nog andere aandeelhouders zijn, zij ook akkoord moeten gaan met de ontbinding van de onderneming.

Hoewel turboliquidatie een snelle en efficiënte manier is om een onderneming te ontbinden, zijn er ook mogelijke risico’s verbonden aan deze methode. Omdat er geen formele procedure nodig is, kan het zijn dat belanghebbenden, zoals schuldeisers of werknemers, mogelijk benadeeld worden. Dit komt doordat er geen transparantie is in het proces en er mogelijk geen rekening wordt gehouden met hun belangen. Het is dus belangrijk om zorgvuldig af te wegen of turboliquidatie de meest geschikte optie is voor het ontbinden van een onderneming.

Wat zijn de voorwaarden bij turboliquidatie?

Bij een turboliquidatie worden alle activa van een vennootschap opgeslokt door de liquidatie, zonder dat er een vereffening plaatsvindt. Dit betekent dat de vennootschap direct wordt ontbonden zonder dat er een vereffening van het vermogen wordt doorlopen. Hierdoor is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de vennootschap snel en eenvoudig te beëindigen.

De voorwaarden voor turboliquidatie zijn echter strikt en dienen zorgvuldig te worden nageleefd. Allereerst moet er voldaan worden aan de vereiste van balanscontinuïteit, wat betekent dat er geen actieve handelsbetrekkingen meer mogen zijn en er geen reële mogelijkheid tot voortzetting van de onderneming mag zijn. Verder moeten alle bekende crediteuren van tevoren geïnformeerd worden over de aankomende turboliquidatie, zodat zij de kans hebben om verzet aan te tekenen. Daarnaast dient er een turboliquidatiebesluit te worden genomen door de bestuurders van de vennootschap en moet dit besluit vervolgens worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het gebruik van turboliquidatie niet onbeperkt is. Het moet te allen tijde worden toegepast in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en met het oog op de belangen van alle betrokken partijen.

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie 

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie heeft als doel om de positie van schuldeisers van ontbonden rechtspersonen zonder baten te verbeteren. De schuldeiser krijgt meer zicht op wat zich binnen de vennootschap heeft afgespeeld tijdens de feitelijke vereffening.

Voorheen was het mogelijk dat schuldeisers aanmerkelijk benadeeld werden bij een ontbinding zonder baten, omdat zij niet altijd op de hoogte waren van deze liquidatie en daardoor mogelijk geen actie konden ondernemen om hun vorderingen veilig te stellen.

In de afgelopen jaren is er bezorgdheid ontstaan over misbruik van turboliquidatie, waarbij een rechtspersoon zonder baten ophoudt te bestaan met achterlating van schulden. In antwoord op deze zorgen heeft de Nederlandse overheid de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ingevoerd.

De nieuwe wet is ingevoerd om de transparantie en verantwoording in het turboliquidatieproces te verbeteren. De tijdelijke wet transparantie turboliquidatie stelt dat bij een turboliquidatie het bestuur van de rechtspersonen zonder baten verplicht is om uiterlijk veertien dagen na ontbinding een aantal documenten te publiceren in het Handelsregister. Zij moeten uitgebreide financiële informatie verstrekken aan hun schuldeisers. Hierdoor worden schuldeisers geïnformeerd over de liquidatie en hebben zij de mogelijkheid om tijdig hun vorderingen in te dienen. Dit omvat onder andere de indiening van jaarrekeningen en een balans en staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en een schriftelijke opgave van redenen voor het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding.

Daarnaast bevat de wet een boetesysteem voor bedrijven die zich niet aan de wet houden. Het niet verstrekken van de benodigde financiële gegevens of het opzettelijk verstrekken van onjuiste of misleidende gegevens kan leiden tot boetes en straffen.

De inwerkingtreding van deze wet verbeterd de rechtsbescherming van schuldeisers. Zij krijgen meer transparantie en kunnen hun rechten beter uitoefenen. Dit draagt bij aan een eerlijkere en rechtvaardigere afwikkeling van de schulden van een ontbonden rechtspersoon.

Tijdelijk karakter en mogelijke verlenging

Het wetsvoorstel heeft een tijdelijk karakter en kan mogelijk worden verlengd indien nodig. In eerste instantie heeft de wet een geldigheidstermijn van twee jaar. Deze tweejaarstermijn is bedoeld om de effectiviteit en noodzaak van het wetsvoorstel te evalueren. Gedurende deze periode wordt gekeken naar de resultaten en impact van de wet en wordt besloten of verlenging nodig is.

De mogelijkheid tot verlenging van de wet is een belangrijk aspect van het wetsvoorstel. Indien bij de evaluatie blijkt dat de wet succesvol is gebleken en nog steeds nodig is om bepaalde problemen aan te pakken, kan de termijn worden verlengd. Voor structurele invoering van de maatregelen is een wetswijziging nodig. De verlenging stelt de wetgever in staat om een structurele wetswijziging door te voeren en de wetgeving aan te passen aan veranderende omstandigheden en de behoeften van de samenleving.

Het tijdelijke karakter van het wetsvoorstel en de mogelijke verlengingsopties zijn essentieel om te voorkomen dat wetten onnodig permanent worden ingevoerd. Het biedt ruimte voor evaluatie en heroverweging, waardoor de wetgeving flexibel blijft en kan worden aangepast aan veranderende behoeften en omstandigheden.

Sancties bij niet-naleving tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Sancties bij niet-naleving van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie kunnen ernstige gevolgen hebben voor betrokkenen. Het niet naleven van deze wet kan namelijk worden aangemerkt als een economisch delict, waarop verschillende sancties van toepassing kunnen zijn. 

Een mogelijke sanctie voor het niet naleven van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is een maximale boete van € 22.500,00. Dit kan financiële gevolgen hebben voor de betrokken partijen en kan zwaar wegen op hun financiële situatie. Daarnaast kan er ook een hechtenis van zes maanden worden opgelegd als sanctie. Dit betekent dat de persoon die verantwoordelijk is voor het niet naleven van de wet gevangenisstraf kan krijgen.

Naast deze strafrechtelijke sancties bestaat er ook nog een civielrechtelijk bestuursverbod. Dit kan worden opgelegd aan de desbetreffende bestuurder, gewezen bestuurder of feitelijk beleidsbepaler op verzoek van het Openbaar Ministerie.

Het Openbaar Ministerie kan een bestuursverbod opleggen wanneer er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen bij een turboliquidatie waar één of meer schuldeisers onbetaald zijn gelaten. Hierbij kan gedacht worden aan het opzettelijk benadelen van schuldeisers, het achterhouden van vermogen of het niet voldoen aan de verplichting tot het bijhouden van een deugdelijke administratie.

Met het opleggen van een bestuursverbod kan het Openbaar Ministerie voorkomen dat personen die betrokken zijn geweest bij turboliquidaties opnieuw bestuursfuncties bekleden binnen andere rechtspersonen. Zo kunnen malafide turboliquidaties worden bestreden. Dit draagt bij aan het tegengaan van faillissementsfraude en het beschermen van de belangen van schuldeisers. Het bestuursverbod kan voor maximaal vijf jaar gelden. Dit betekent dat de betrokken persoon tijdens deze periode geen bestuurlijke functies mag vervullen binnen een onderneming.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen hebben? Neem dan contact met ons op.