Externe bijstand bij een Rechtsbijstandsverzekering

Staat u voor een juridisch probleem en voelt u zich overweldigd door de complexiteit ervan? Een rechtsbijstandverzekering biedt dan wellicht soelaas, vooral als externe bijstand nodig blijkt.

Het concept van externe bijstand laat verzekerden toe om in bepaalde situaties een externe advocaat in te schakelen, wiens kosten gedekt worden door de verzekering.

In dit artikel duiken we dieper in wat externe bijstand precies inhoudt, hoe het werkt, en waarom het een cruciale component kan zijn van uw rechtsbijstandverzekering.

Wat is externe bijstand bij een rechtsbijstandverzekering?

Externe bijstand binnen een rechtsbijstandsverzekering verwijst naar de mogelijkheid voor verzekerden om, in geval van juridische geschillen, een advocaat naar keuze in te schakelen, wiens honorarium wordt vergoed door de verzekeraar. Dit element van een rechtsbijstandsverzekering is van groot belang, omdat het de verzekerde meer controle en keuzevrijheid geeft over de juridische vertegenwoordiging.

De hoogte van de dekking voor deze externe kosten kan echter verschillen per polis. Het is dan ook aan te raden hierop te letten bij het kiezen van uw verzekering. Europese regelgeving speelt hierbij een rol. Deze bepaalt dat de kosten voor externe juridische bijstand in principe gedekt moeten zijn door de rechtsbijstandsverzekeraar, zelfs als de wet geen advocaat vereist voor de procesvertegenwoordiging.

Het recht op vrije advocaatkeuze komt bijzonder tot uiting in situaties van juridische conflicten. Verzekeraars neigen er soms naar om verzekerden te sturen richting hun intern juridisch loket. Echter, volgens de Europese jurisprudentie gaat deze neiging in tegen de regels van de Europese Unie. Verzekerden hebben dus de vrijheid om, bijvoorbeeld bij een gerechtelijke procedure, te kiezen voor een interne specialist of externe advocaat. De verzekeraar is verplicht om hierover duidelijk te informeren en geeft gewoonlijk een maximumbedrag op voor de vergoeding van externe kosten.

Wat houdt de vrije advocaatkeuze in?

De term ‘vrije advocaatkeuze’ staat voor het fundamentele recht van verzekerden om zelf een advocaat te kiezen voor hun juridische vertegenwoordiging, ongeacht of een rechtsbijstandverzekeraar het inschakelen van externe hulp noodzakelijk vindt. Dit recht is wettelijk vastgelegd en wordt door het Europese Hof van Justitie beschermd om te waarborgen dat individuen vrij zijn in de keuze van hun juridische bijstand, onafhankelijk van de diensten die hun verzekeraar intern aanbiedt. In de praktijk betekent dit dat een verzekerde gedurende elk stadium van een conflict dat mogelijk escaleert tot een juridische procedure, de optie heeft een externe juridisch adviseur naar keuze in te schakelen.

Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie

In november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een mijlpaal gezet voor de rechtsbijstandverzekeringsbranche door te oordelen dat de vrije advocaatkeuze een fundamenteel recht is. De jurisprudentie stelt dat verzekeraars niet mogen eisen dat kosten voor juridische bijstand van buitenaf enkel worden vergoed wanneer intern geen passende hulp kan worden geboden. De vergoeding voor externe juridische bijstand moet door de rechtsbijstandsverzekeraar gedragen worden, ongeacht of er een wettelijke verplichting tot vertegenwoordiging door een advocaat bestaat.

Voordelen van externe bijstand bij een rechtsbijstandverzekering

De optie tot externe bijstand via een zelfgekozen advocaat biedt verzekerden verscheidene voordelen, vooral wanneer er sprake is van belangenconflicten of wanneer de wet verplichte bijstand bij gerechtelijke procedures voorschrijft. Verzekerden hebben namelijk het recht op juridische vertegenwoordiging door iemand die zij vertrouwen en die hun belangen het beste kan behartigen.

Externe juridische bijstand is van onschatbare waarde in situaties waarbij de belangen van verzekerde en verzekeraar uiteenlopen. Door Europese regelgeving mogen verzekeraars de vrije keuze van een advocaat door een verzekerde niet onnodig beperken. Dit benadrukt het recht van verzekerden op een eigen keuze en verstevigt daarmee hun recht op kwalitatieve juridische bijstand.

Daarnaast zorgt de mogelijkheid om voor extern juridisch advies te kiezen voor een versterking van de positie van de verzekerde. Het waarborgt de kwaliteit van de bijstand en geeft een gerust gevoel, wetende dat in het geval van een conflict direct adequate hulp ingeschakeld kan worden die volledig aansluit bij de persoonlijke wensen en behoeften van de verzekerde.

Aanvragen van externe bijstand

Indien u geconfronteerd wordt met juridische problemen en externe bijstand wilt inschakelen, dient u dit eerst aan te vragen bij uw rechtsbijstandverzekeraar. De verzekeraar zal vervolgens beoordelen of de kosten voor bijvoorbeeld een externe advocaat of andere deskundigen te vergoeden zijn. Er moet rekening gehouden worden met eventuele beperkingen die in de polisvoorwaarden zijn vastgesteld, zoals een eigen risico of een maximaal te vergoeden bedrag.

Het is mogelijk dat de rechtsbijstandverzekering voorstelt om mediation te gebruiken als alternatieve oplossing voor het geschil. Ook hiervoor kunnen de kosten gedekt worden, met uitzondering van de kosten van de tegenpartij.

Toewijzing van een externe advocaat

Verzekerden krijgen de keuzevrijheid om een externe advocaat te selecteren op het moment dat de verzekeraar beslist een procedure te starten. Het is belangrijk om hierbij op te merken dat de rechtsbijstandverzekeraar de vergoeding van externe kosten mogelijk verlaagt als de verzekerde kiest voor een eigen advocaat terwijl dit volgens de verzekeraar niet strikt noodzakelijk is. Bovendien, zonder toestemming en een opdracht van de verzekeraar, zal het inschakelen van een externe advocaat buiten een gerechtelijke of administratieve procedure meestal niet tot een vergoeding leiden.

Samenwerking tussen de verzekeraar en de externe advocaat

Bij een procedure waarbij de verzekerde kiest voor een eigen rechtshulpverlener, geldt een door de verzekeraar bepaald kostenmaximum, wat kan verschillen per verzekeraar. Voor diensten door interne juristen of advocaten binnen het netwerk van de verzekeraar gelden deze kostenmaxima doorgaans niet. Het is raadzaam om goed de verzekeringsvoorwaarden te bestuderen zodat u volledig geïnformeerd bent over de reikwijdte van externe bijstand en de bijbehorende vergoedingen.

Situaties waarin externe bijstand nodig kan zijn

Externe bijstand via uw rechtsbijstandverzekering kan cruciaal zijn in vele situaties waarbij juridische expertise vereist is. U kunt denken aan bijvoorbeeld complexe conflicten waarbij het inschakelen van een gespecialiseerde advocaat het verschil kan maken. Deze noodzaak ontstaat met name wanneer de juridische kwestie dreigt te escaleren en het de competenties van de intern beschikbare juristen te boven gaat. Verder kan externe bijstand noodzakelijk zijn als de financiële belangen van een zaak een bepaalde drempel overstijgen of wanneer u tegenover instanties of bedrijven staat die over aanzienlijke juridische middelen beschikken.

Bij een gerechtelijke procedure hebt u daarnaast het recht om uw eigen advocaat te kiezen. De verzekeraar biedt doorgaans dekking tot een maximaal bedrag, maar er kunnen ook situaties zijn waarin een eigen bijdrage vereist is. Het is belangrijk te controleren in welke landen uw dekking geldt, want sommige rechtsbijstandverzekeringen beperken de geografische reikwijdte van hun diensten.

Gerechtelijke procedure

Gerechtelijke procedures vereisen vaak gespecialiseerde juridische kennis en ervaring. Mocht u in deze situatie een externe advocaat willen inschakelen, dan heeft u dat recht. Het begrip ‘gerechtelijke procedure’ wordt ruim opgevat, waardoor u elk moment tijdens het proces een beroep kunt doen op externe bijstand. Echter, in de buitengerechtelijke fase is de vrije advocaatkeuze enigszins beperkt. Wees u bewust van de mogelijke kostenbeperkingen die verzekeraars stellen en bekijk de polisvoorwaarden goed om verrassingen te voorkomen.

Administratieve procedure

Ook bij administratieve procedures, zoals bezwaar maken tegen gemeentelijke besluiten, hebt u de vrijheid om een eigen rechtshulpverlener te kiezen. Kiest u voor een advocaat die verbonden is aan het netwerk van de verzekeraar, dan kan het zijn dat er geen kostenmaximum geldt. Voor het kiezen van een externe advocaat kan het maximum echter verschillen per verzekeraar. Let dus goed op wat uw polis zegt over de dekking van de kosten in administratieve procedures.

Voordelen van externe bijstand bij een rechtsbijstandverzekering

Het inschakelen van externe rechtsbijstand biedt verzekerden significante voordelen, met name bij belangenconflicten of in gerechtelijke procedures waar advocaatbijstand een vereiste is. Het recht om een externe advocaat te kiezen, garandeert dat verzekerden toegang hebben tot juridische bijstand die hun belangen optimaal vertegenwoordigt, zeker in situaties waar potentiële tegenstrijdigheden in belangen tussen verzekerde en verzekeraar kunnen voorkomen. Dit recht, vastgesteld door Europese regelgeving, zorgt ervoor dat de kwaliteit van juridische bijstand gewaarborgd blijft en versterkt de juridische positie van de consument in geval van geschillen.

Belang van vrije advocaatkeuze

De mogelijkheid om zelf een advocaat te kiezen is niet slechts een voordeel, maar een essentieel recht voor verzekeringnemers met een rechtsbijstandverzekering. Het Europees Hof heeft expliciet aangegeven dat beperkingen die verzekeraars mogelijk opleggen aan deze vrije advocaatkeuze in strijd zijn met Europese regelgeving. Dit essentiële recht zorgt ervoor dat de verzekerde de controle behoudt over wie zijn juridische vertegenwoordiging op zich neemt bij gerechtelijke procedures, met de garantie dat de verzekeraar de kosten op zich neemt tot een van tevoren vastgesteld maximum. Het is een waarborg voor een eerlijk juridisch proces, waarbij de verzekeraar ondersteuning biedt zonder te veel invloed uit te oefenen op de keuze van de rechtshulpverlener.

Conclusie

Het recht op vrije advocaatkeuze is een fundamenteel aspect van de rechtsbijstandverzekering, zoals bekrachtigd door het Europese Hof van Justitie. Verzekerden hebben de vrijheid om een eigen advocaat te kiezen op het moment dat een gerechtelijke procedure aanvangt, mits deze binnen de dekkingsvoorwaarden van hun polis valt. Echter, rechtsbijstandverzekeraars kunnen limieten stellen aan de vergoeding van de kosten voor een externe advocaat. Dit mag echter niet resulteren in een de facto beperking van de vrije advocaatkeuze. De implementatie van de uitspraak van het Hof van Justitie heeft aanzienlijke gevolgen voor de werkwijze van verzekeraars, en verzekert dat de belangen van de consument in acht worden genomen.