Het recht op rechtsbijstand naar keuze uitgebreid

Velen van u hebben bij een verzekeraar een rechtsbijstandverzekering afgesloten om juridisch te worden bijgestaan in een juridisch geschil. Dat kan zijn met bijvoorbeeld uw werkgever, uw buren of de gemeente. In veel van deze gevallen geldt dat zodra u een zaak bij de verzekeraar meldt en juridische bijstand is gedekt, de werknemers van de verzekeraar met de zaak aan de slag gaan.

Verzekeraars houden de bijstand graag in eigen hand. Dit terwijl verzekerden vaak vragen om de inschakeling van een jurist naar eigen keuze. Dit geeft veel wrijving tussen verzekeraar en verzekerde, niet in de laatste plaats omdat de juridische bijstand vanuit de verzekeraar over het algemeen niet uitblinkt in kwaliteit. In 2013 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat een verzekerde áltijd recht heeft op juridische bijstand naar keuze in het geval van een gerechtelijke of administratieve procedure en dat dit niet afhankelijk dient te zijn van de vraag of de verzekeraar dit nodig acht.

Met de uitspraak in 2013 was de discussie nog niet ten einde. Zo hielden rechtsbijstandsverzekeraars vol dat een ontslagprocedure bij het UWV (bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid) en een bestuursrechtelijke (bezwaar)procedure (procedures waarbij o.a. de gemeente partij is) niet onder het begrip ‘administratieve procedure’ vallen. Volgens de verzekeraars bestond er voor verzekerden dan ook geen recht op vrije keuze van bijstand in procedures waar de rechter nog niet aan te pas kwam. Begin april dit jaar heeft het Hof ook hierover anders beslist.

In twee uitspraken van 7 april 2016 komt het Hof tot het oordeel dat het begrip ‘administratieve procedure’ ruim dient te worden uitgelegd en een verzekerde ook in het geval van een ontslagprocedure bij het UWV of een bestuursrechtelijke bezwaarprocedure recht heeft op externe rechtsbijstand naar eigen keuze.

Het voorgaande brengt met zich mee dat indien u een juridisch geschil hebt en voor de rechtsbijstand bent verzekerd, u ons of een andere rechtsbijstandsverlener naar eigen keuze kunt inschakelen. Dat kon al in veel gevallen maar de rechtsbijstandsverzekeraar moet met inachtneming van de uitspraken van het Hof de kosten in nog meer situaties vergoeden, namelijk als de juridische procedure (nog) niet onder de rechter is. Het loont om uw polisvoorwaarden er nog eens op na te slaan en te lezen in welke situaties u recht heeft op door de verzekeraar betaalde rechtsbijstand, en zo ja, tot welk bedrag. Bent u verzekerd, dan probeert de verzekeraar u vaak met (zachte) dwang onder te brengen bij kantoren waar deze (prijs)afspraken mee heeft. Daar hoeft u niet mee in te stemmen. U bepaalt zelf wie u inschakelt en de rekening gaat naar de verzekeraar. En zo hoort het ook. U hebt zich immers verzekerd voor het geval dat u schade lijdt en niet afgesproken dat de verzekeraar vervolgens zelf bepaalt wie de reparatie verricht. Dat is in het geval van juridische bijstand niet anders. Juist met degene die u bijstaat heeft u langere tijd contact. Dan is het wel zo fijn als u zich daar goed bij voelt.

De Kanaalgraver, mei 2016, Jaap Drijftholt.
Meer weten over een rechtsbijstandverzekering? Neem gerust contact op.