Webshops niet verplicht om aan consument een telefoonnummer te verstrekken

Informatieplicht

In het digitale tijdperk wordt er door consumenten wat af gewinkeld op het internet. Een koopovereenkomst die via het internet wordt gesloten, wordt ook wel een overeenkomst van koop op afstand genoemd. De artikelen 230g en verder van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bevatten speciale regels ter bescherming van de consument bij dergelijke overeenkomsten. De bepalingen zijn een implementatie van de Europese Richtlijn voor consumentenrechten. De belangrijkste bepalingen betreffen de informatieverplichting voor de website (artikel 6:230m BW) en het ontbindingsrecht binnen de veertien dagen bedenktijd voor de consument (artikel 6:230o BW).

Voordat een consument gebonden is aan een gesloten overeenkomst via een website, dient de ondernemer achter de website de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze te informeren. Uit artikel 6:230m van het Burgerlijk Wetboek volgt een lange opsomming van gegevens en informatie die dient te worden verstrekt. De ondernemer is onder meer gehouden tot opgave van zijn vestigingsadres, en voor zover beschikbaar zijn telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres. Deze verplichting is door de Nederlandse wetgever letterlijk overgenomen uit de Richtlijn voor consumentenrechten. De Duitse wetgever heeft er echter voor gekozen om iedere ondernemer te verplichten een telefoonnummer ter beschikking te stellen aan de consument. Deze verplichting gaat volgens het Europees Hof van Justitie te ver, zodat een webshop niet verplicht is een telefoonnummer te verstrekken (Hof van Justitie van de Europese Unie, 10 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:576).

Webshop Amazon EU

De Europese vestiging van de bekende webshop Amazon is onder andere gevestigd in Duitsland. Amazon EU is door de Duitse consumentenbond gedagvaard, omdat Amazon niet zou voldoen aan haar wettelijke verplichting om de consument efficiënte middelen te verschaffen om contact op te nemen met Amazon EU. Amazon EU zou niet op duidelijke en begrijpelijke wijze haar telefoon- en faxnummer verstrekken aan de consument. Een telefoonnummer is pas te raadplegen na het vele malen moeten doorklikken op de website van Amazon EU. Dit zou niet voldoende duidelijk zijn.

Beantwoording prejudiciële vragen door het Europees Hof

De Duitse rechter heeft het Europees Hof prejudiciële vragen gesteld met betrekking tot het voorgaande. Zo is ten eerste de vraag gesteld of de Richtlijn voor consumentenrechter zich tegen de Duitse wetgeving verzet. Daarnaast is gevraagd of de ondernemer verplicht is een telefoon- of faxaansluiting of een nieuw e-mailadres te activeren, zodat consumenten contact op kunnen nemen. Tot slot is gevraagd of ondernemers ook gebruik kunnen maken van andere communicatiemiddelen als bijvoorbeeld een chatbox of telefonisch terugbelsysteem.

De Richtlijn consumentenrechten heeft als doel het waarborgen van consumentenbescherming door consumenten voorafgaand te informeren en te beschermen tegen ondernemers. Anderzijds moet ook de vrijheid van ondernemerschap van de ondernemer worden beschermd, aldus het Europees Hof. Het Europees Hof heeft geoordeeld dat de richtlijn de ondernemer niet verplicht een nieuwe telefoon- of faxaansluiting te nemen of een nieuw e-mailadres te activeren indien de ondernemer daar niet reeds over beschikt. Deze verplichting zou onevenredig zijn. De richtlijn verzet zich dan ook tegen de Duitse wetgeving.  De ondernemer is slechts verplicht een telefoon- of faxnummer of e-mailadres te verstrekken wanneer hij beschikt over deze communicatiemiddelen. Een webshop is derhalve niet verplicht altijd een telefoonnummer te verstrekken.

Daarnaast verplicht de richtlijn ondernemers om een communicatiemiddel ter beschikking stellen waarmee rechtstreekse en efficiënte communicatie met de ondernemer wordt gegarandeerd. Dit betekent niet dat enkel de genoemde communicatiemiddelen als telefoon, fax en e-mail ter beschikking mogen worden gesteld om te voldoen aan de richtlijn. Een ondernemer kan ook voldoen aan zijn verplichting door het beschikbaar stellen van een chatbox of terugbelfunctie, mits deze communicatiemiddelen een rechtstreekse en efficiënte communicatie garanderen voor de consument. Het Europees Hof heeft daarbij nog opgemerkt dat het feit dat een telefoonnummer pas zichtbaar is na een aantal muisklikken op de website, niet direct betekent dat het telefoonnummer niet op duidelijke en begrijpelijke wijze is verstrekt. Het is nu aan de Duitse rechter om te beoordelen of de door Amazon EU ter beschikking gestelde communicatiemiddelen de consument in staat stellen snel en efficiënt contact op te nemen met Amazon.

Conclusie

Het arrest van het Europees Hof brengt verduidelijking over de zinsnede “indien beschikbaar” in artikel 6, lid 1, onder c, van de Richtlijn voor consumentenrechten (artikel 6:230m, lid 1, onder c, in ons Burgerlijk Wetboek). Webshops zijn dus niet verplicht een telefoonnummer of e-mailadres aan consumenten ter beschikking te stellen voor communicatie indien zij daar niet over beschikken. Het verstrekken van deze gegevens is slechts noodzakelijk indien de webshop reeds over deze middelen voor communicatie met de consument beschikt. Bovendien is het gebruik maken van een chatfunctie of bel-mij-terug functie ook toegestaan, mits de consument rechtstreeks en efficiënt kan communiceren met de webshop. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

Neem bij vragen contact met ons op!