Besluit van VvE-vergadering om dakkapel toe te staan nietig

Besluiten aangaande een Vergadering van Eigenaars van een appartementsgebouw worden genomen in een VvE-vergadering. Besluiten die in strijd met de splitsingsakte of het splitsingsreglement zijn, zijn nietig. Op 30 juni 2020 heeft het gerechtshof Den Haag geoordeeld dat een besluit van een VvE om aan een lid toestemming te verlenen voor het plaatsen van een dakkapel in het gemeenschappelijke dak nietig is. Lees hieronder hoe het gerechtshof tot deze beslissing kwam.

Op 24 juni 2019 is tijdens een VvE-vergadering het besluit genomen om aan een appartementseigenaar toestemming te verlenen voor het plaatsen van een dakkapel onder de voorwaarde dat de dakkapel identiek zal zijn aan een eerder geplaatst dakkapel door een andere eigenaar. Op basis van de splitsingsakte en het splitsingsreglement van de VvE is het dak waarop de dakkapel wordt geplaatst aan te merken als gemeenschappelijk deel van de VvE.

Een van de appartementseigenaren van de VvE was het niet eens met het besluit van 24 juni 2019 en wendde zicht tot de kantonrechter met het verzoek het besluit te vernietigen. De eigenaar stelde zich op het standpunt dat nu het dak waar de dakkapel geplaatst wordt gemeenschappelijk is, ook de splitsingsakte gewijzigd zou moeten worden. De kantonrechter ging niet mee in dit standpunt en overwoog dat niet iedere wijziging van een gemeenschappelijk deel met zich meebrengt dat ook de splitsingsakte gewijzigd dient te worden. Uitsluitend wanneer de wijziging gevolgen heeft voor de goederenrechtelijke situatie, dient ook de splitsingsakte gewijzigd. Het is de kantonrechter niet gebleken dat hiervan sprake was, zodat tijdens de VvE-vergadering besloten kon worden om aan de appartementseigenaar toestemming te verlenen voor de dakkapel.

Gevolgen voor goederenrechtelijke situatie

De Hoge Raad heeft eerder in 2000 (ECLI:NL:HR:2000:AA5405) geoordeeld dat niet iedere verandering in de constructie of omgrenzing van de appartementsrechten en gemeenschappelijke delen met zich mee brengt dat een wijziging van de splitsingsakte en/of splitsingstekening noodzakelijk is. Dat is alleen het geval inden in de constructie of omgrenzing wijzigingen worden aangebracht die gevolgen hebben voor de goederenrechtelijke situatie. De splitsingsakte en splitsingstekening moeten immers een juist beeld geven van de omvang van de rechten en verplichtingen van de appartementseigenaren, aldus de Hoge Raad.

Met inachtneming van hetgeen de Hoge Raad in 2000 heeft overwogen, heeft het gerechtshof Den Haag op 30 juni 2020 anders geoordeeld dan de kantonrechter (ECLI:NL:GHDHA:2020:1050). Het gerechtshof overweegt dat voor het plaatsen van een dakkapel het wijzigen van de splitsingsakte vereist is. Door het plaatsen van de dakkapel wordt het gemeenschappelijke dak deels verwijderd en wordt de omvang van het appartement ten behoeve waarvan het appartement dient groter. Bovendien gaat tot de gemeenschappelijke gedeelten een nieuwe opbouw met nieuwe kozijnen, gevels en dakbedekking behoren dat mogelijk kosten voor de VvE met zich meebrengt. De dakkapel leidt naar het oordeel van het gerechtshof tot een verandering in de constructie en omgrenzing die moet worden weergegeven in de splitsingsakte en/of splitsingstekening. Het gerechtshof oordeelt dan ook dat het besluit om uitsluitend de dakkapel toe te staan zonder het wijzigen van de splitsingsakte in strijd is met de huidige splitsingsakte en daarmee nietig.

Wijziging splitsingsakte

De beschikking van het gerechtshof leidt ertoe dat de betreffende VvE tijdens een volgende vergadering een nieuw besluit zal moeten nemen. De eigenaar die verzoekt om de toestemming voor het plaatsen van de dakkapel, zal ook in stemming moeten laten brengen dat de splitsingsakte gewijzigd wordt ten behoeve van het plaatsen van de dakkapel. Een splitsingsakte kan ingevolge artikel 5:139 lid 1 BW worden gewijzigd met medewerking van alle eigenaren. Indien niet alle eigenaren hun medewerking verlenen aan het wijzigen van de akte, kan ook het bestuur de splitsingsakte laten wijzigen. Hiervoor geldt dan dat op grond van artikel 5:139 lid 2 BW dat het besluit strekkende tot de wijziging in een VvE-vergadering is genomen met een meerderheid van tenminste 4/5e van het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaren toekomt, tenzij in de huidige splitsingsakte een andere meerderheid is bepaald. Wanneer tijdens een VvE-vergadering minder dan vijf stemmen kunnen worden uitgebracht en er in de splitsingsakte geen andere regeling is opgenomen, is altijd de medewerking van alle appartementseigenaren noodzakelijk voor het wijzigen van de splitsingsakte en/of tekening.

 

Heeft u een geschil binnen de VvE over een genomen besluit of het wijzigen van de splitsingsakte? De advocaten van AVC Advocaten staan u graag te woord over de mogelijkheden in dit geschil. Neem contact met ons op!